Zmluvy

ZMLUVY 2018

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

14/2010 Dodatok č.2 -úprava cien za uloženie  odpadu Združenie obcí pre likvidáciu odpadu , Poltár 31.12.2018
N20160302007 Dodatok N20160302007D03 k zmluve z dňa 2.3.2016 – KC  USPVR Lučenec 31.12.2018
18/29/054/203 Dodatok č.1 k Dohode z dňa 26.10.2018 UPSVR Lučenec  31.12.2018
18/29/054/171 Dodatok č. 1 k Dohode z dňa 26.9.2018 UPSVR Lučenec 31.12.2018
18/29ú50j/10 Dodatok č.1 k Dohode z dňa 25.4.2018 USPVR Lučenec 31.12.2018
18/29/50j/18 Dodatok č.1 k Dohode z dňa 29.5.2018 UPSVR Lučenec 31.12.2018
18/29/50j/50 Dodatok č.1 k Dohode z dňa 28.8.2018 UPSVR Lučenec 31.12.2018
Dodatok č.3 – k zmluve o nájme nebytových priestorov Medipen s.r.o. Rimavská Sobota 20.12.2018
Dodatok č.6 – k zmluve o nájme nebytových priestorov Pharm.Dr. Talánová, Poltár 20.12.2018
18/29/012/66 Dohoda – menšie obecné služby UPSVR Lučenec 20.12.2018
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach 101,60 Štefan Gubala, Málinec 11.12.2018
Hudobná produkcia – Sestry Sihelské  SOZA, Bratislava 10.12.2018
Zmluva o prevode dedičstva – ISC/ Oláhová 221,07 Mikroregón Hornohrad – ISC Málinec  
Zmluva o dielo – oprava miestnych komunikácií( Kinová, Za lesami) 53 274,22 Kolek s.r.o.,  Lučenec 05.11.2018
18/29/054/203 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miest- §54 7446,96 UPSVR Lučenec 29.10.2018
18/29/010/68 Dohoda o vykonávaní MOS – odrábanie DHN UPSVR Lučenec 24.10.2018
Kúpno – predajná zmluva – mlynček 285,00 Uhrin Peter, Poltár 19.10.2018
519  0043057 Úrazové poistenie UoZ 6,64 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 08.10.2018
443   9005846 Návrh poistnej zmluvy – zodpovednosť za škodu PO 70,62 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 08.10.2018
Zmluva o dielo – umelecké scénické folklórne vystúpenie – MH 350,00 Mgr. Danka Sihelská, Poltár 08.10.20018
Zmluva o dielo – umelecké vystúpenie – MH 350,00 Tibor Tanko , Rimavská Sobota 08.10.2018
Zmluva o dielo – Umelecké vystúpenie – MH 200,00 Miroslava Podhorová, Fiľakovo 08.10.2018
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia Zdravotného strediska 14718,60 REALTHERM Slovakia plus s.r.o. Lučenec 03.10.2018
18/29/054/171 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest 14893,92 ÚPSVR Lučenec 03.10.2018
18/29/060/54 Dohoda o poskytnutí príspevku na chránené pracovisko 1563,23 /rok ÚPSVR Lučenec 03.10.2018
Zmluva o spolupráci a financovaní NŠP výstavby a rekonštrukcie futbalovej infraštruktúry 10 000,00 Slovenský futbalový zväz, Bratislava 28.9.2018
Zmluva o kúpe nehnuteľnosti – pozemky pod bytovým domom 377 364,95 Zelinová E., Gombalová A., Najmajer J., Baláž I., Kocková B., Illéš I., Straško P., Balogová S. Balog J., Lysičanová L. 25.9.2018
Dodatok č.1  – 1/2018 Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.1/2018 – KPSS PRODEM, Hradište 18.9.2018
Zmluva o dielo – rekonštrukcia zdravotného strediska  35 905, 95 VALLE s.r.o. Lučenec 14.9.2018
18/29/50J/50 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestnanosti 4663,80 ÚPSVR  Lučenec 12.09.2018
18/29/52A/183 Dohoda o dobrovoľníckej činnosti  UPSVR Lučenec 03.09.2018
195/2018/02 Zmluva o poskytovaní údajov Stredoslovanská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica 23.08.2018
Nájomná zmluva  8,10/ rok Andrej Gonda, Málinec 16.08.2018
18-513-04804 Zmluva o poskytnutí fin.p. na nákup kníh do obecnej knižnice Fond na podporu umenia, Bratislava 10.08.2018
201803 Zmluva o dielo -automatický závlahový systém 14 666,66 Zelenší Trávnik s.r.o., Dolná Strehová 06.08.2018
403/2018/ODDF Poskytnutie dotácie na kultúrne a prezentačné dni v obci 2000,00 BBSK 06.08.2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb MŠ 19,99 Slovak Telekom a.s., Bratislava 30.07.2018
Nájomná zmluva na hnuteľný majetok – poľná kuchyňa  1,00 Klub vojejskej histórie Krasnogvardejci, Košice 30.7.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie  300,00 OZ Málinec 16.07.2018
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 2,25/rok Slávik Dušan, Málinec 16.07.2018
Dohoda o dobrovoľníckej činnosti – KC UPSVR , Lučenec 12.07.2018
Zmluva o dielo – Dokončenie rekonštrukcie cesty v MRK 5280,00 KOLEK s.r.o. Lučenec 12.07.2018
Dodatok č.  N20160302007D02 Dodatok k zmluve – KC IA MPSVR SR, Bratoslava 12.07.2018
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby 100,00 Normed s.r.o. Lučenec 27.6.2018
Kúpna zmluva  135,00 Urbárska lesná spoločnosť p.s. Málinec, zast.p.  Ing. Michalove Dušanom 20.06.2018
493/18 Dodatok č. 1 k zmluve o kúpe nehnuteľnosti Mgr. Andrea a Ján Melichovci, Málinec a  Denisa Hroncová, Málinec 20.06.2018
6300140941 Dodatok č. 5 k zmluve o dodávke plynu SPP a.s. Bratislava 15.6.2018
Dodatok č.2 k zmluve o nájme pozemku M. Kancko, Družstevná 455/5, Málinec 15.6.2018
PHZ-OPK1-2018-000618-003 Zmluva o poskytnutí dotácie – Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice Málinec 30 000,00 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 08.06.2018
tz2018-05-15jv1 Zmluva o poverení spracovaním os. údajov TOPSET Solutions s.r.o. , Stupava 06.06.2018
Zmluva o podaní umeleckého výkonu – atrakcie MDD 250,00 František Vocásek, Jelšovec 04.06.2018
Zmluva o podaní umeleckého výkonu – hudba MDD 100,00 Gúgľava Branislav, Mýtna 04.06.2018
Zmluva o spracovaní osobných údajov v informačn. systéme. Remek s.r.o. Nitra 29.5.2018
18/29/50j/18 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu miestnej zamestnanosti 9327,60 ÚPSVaR Lučenec 29.5.2018
Kúpna zmluva -výzdoba domu smútku 700,00 Ľubomír Schlosár 28.5.2018
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 4,20 / rok Július Trčan, Málinec 23.05.2018
Kúpna zmluva – nehnuteľný majetok 29,70 a 9,90 Mgr. Andrea a Ján Melichovci, Málinec a  Denisa Hroncová, Málinec 18.05.2018
Zmluva o dielo – spracovanie KPSS 500,00 PRODEM, zast. P. Uhrin, Hradište 15.05.2018
Zmluva o spolupráci -rekonštrukcia futbalového ihriska Slovenský futbalový zväz, Bratislava 15.05.2018
Zmluva o podaní umelec. výkonu – divadlo DM 190,00 OZ Opona, Poltár zast.:V. Kojnoková 14.5.2018
Zmluva audítorské služby – audit účtovnej závierky 2017 1680,00 A.K.I. AUDIT s.r.o., Lučenec 09.05.2018
18/29/50J/10 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu reg. zamestnanosti podľa § 50j 4663,80 UPSVaR Lučenec 04.05.2018
tz2018-04-30vs1 Zmluva o aktualizácii programov 72,00 TOPSET Solutions s.r.o. , Stupava 04.05.2018
Zmluva o podaní umeleckého výkonu – účinkovanie na stavaní mája 200,00 DIAMONT, zast. J. Kminiak , Hradište 30.04.2018
Kúpna zmluva – nehnuteľnosť 486,90 Jana Findrová, Málinec 30.04.2018
č.z 38 468 Zmluva o poskytnutí dotácie – materálno technické vybavenie DHZO 3000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 24.04.2018
18/29/052/1 Dohoda o zabezpečení aktivačnej činnosti 4771,80 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Lučenec 05.04.2018
18/29/52A/22 Dohoda o zabezpečení a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľ. služby 300,12 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Lučenec 03.04.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť pre deti a žiakov do 15 rokov 810,00/rok Teleovýchovná jednota Málinec, zastúpená: Ing. Turicom P.  23.3.2018
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie  1000,00 DHZ, zastúpený:  Mgr. Zákopčanová Helena 23.3.2018
4300084959 Zmluva o pripojení zariadenia -zníženie MRK Stredoslovenská distribučná a.s. Žilina 23.3.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie – navýšenie 200,00 ZO SZPB 23.3.2018
Kúpno predajná zmluva -palivové drevo 300,00 Roman Kovaľančík, Málinec 23.3.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí a žiakov do 15 rokov 2460,00/rok ZŠ Málinec , zast. Mgr. K. Čonka 23.3.2018
Kúpna zmluva – predaj bytu 362,15 M. Balog a A. Kapurová, Málinec 1.3.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie projektu „Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK obci Málinec 5 000,00 Ministerstvo vnútra SR 7.02.2018
Dohoda o ukončení prenájmu nebytových priestorov Towercom a.s. , Bratislava 30.1.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie  – TJ Jednota 15 600,00/rok Telovýchovná Jednota-Jednota, zstúpený: Peter Melich 23.1.2018
Kúpna zmluva – nehnuteľnosť 246,60  Ing. R. Pastva, B. Bystrica, a Mgr. R. Pastvová, Málinec 22.1.2018
Dohoda o splátkovom kalendáry 40 921,00 TESLUX s.r.o. 17.1.2018
Dodatky k zmluve o poskytovaní verejných služieb – telefónne linky OÚ Slovak Telekom a.s., Bratislava 16.1.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie – ZO SZPB 600,00 ZO SZPB, zastúpený: Mgr. Tokár Ján 12.1. 2018
Zmluva o poskytnutí dotácie  – DHZ 7 000,00 DHZ, zastúpený:  Mgr. Zákopčanová Helena 12.1.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie – Klub dôchodcov 300,00 Klub dôchodcov, zastúpený: Fodorová Zdenka 12.1.2018
Dodatok č.5 o prenájme nebytových priestorov k zmluve č.2/2007/08 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 11.1.2018
17/29/054/250 Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu vytvárania prac. miest. 5 372,00 UPSVaR Lučenec 10.1.2018
Protokol o odovzdaní a prevzatí – nasávacie hadice: Hasičský zbor Ministerstvo vnútra SR  10.1.,2017
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 26,20 / rok Ján Urda, Školská 215, Málinec 2.1.2018