Verejné obstarávania

Informácia o aktuálnom zadaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác – rok 2019

P.č. Deň zverejnenia Predmet zákazky Predpokladaná cena zákazky  (v Eur) Lehota na predkladanie ponúk Výzva na predkladanie ponúk 
1. 5.4.2019 Oprava sociálneho bytového domu – výmena okien 5072,00 25.4.2019 do 9:00 hod Výzva

Archív