Zberný dvor

Ako kompostovať ?

 

Ako nakladať s biologickým odpadom

 

Prevádzková doba zberného dvora: 

APRÍL – SEPTEMBER
Pondelok 10:00 – 12:00 hod 14:00 – 18:00 hod
Streda 10:00 – 12:00 hod 14:00 – 18:00 hod
Piatok 10:00 – 12:00 hod 14:00 – 18:00 hod
Sobota 10:00 – 16:00 hod
OKTÓBER – MAREC
Pondelok 10:00 – 12:00 hod 14:00 – 16:00 hod
Streda 10:00 – 12:00 hod 14:00 – 16:00 hod
Piatok 10:00 – 12:00 hod 14:00 – 16:00 hod
Sobota 10:00 – 14:00 hod

 

Prevádzkový poriadok zberného dvora

na biologicky rozložiteľný odpad rastlinného pôvodu v lokalite Stupník v obci Málinec zriadený Obcou Málinec, Námestie SNP 474/1

Zberný dvor (ďalej len ZD) je zriadený výhradne pre obyvateľov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt na území obce Málinec alebo vlastnia rodinný dom, byt alebo chatu v obci Málinec. Zberný dvor je zriadený na legálne uloženie biologicky rozložiteľného odpadu rastlinného pôvodu.

Špecifikácia odpadu: Biologicky rozložiteľný odpad je odpad rastlinného pôvodu najmä zo záhrad a to tráva, kvety, lístie a konáre.

Ostatné ustanovenia:

  1. Návštevník ZD je oprávnený uložiť na ZD len odpad súhlasný s vyššie uvedenou špecifikáciou odpadu.
  2. Podmienkou prevzatia odpadu je preukázanie sa identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý, alebo prechodný pobyt na území obce Málinec alebo doklad o vlastníctve domu, bytu alebo chaty na území obce Málinec.
  3. Zodpovedný pracovník ZD následne zapíše do knihy odpadov meno odovzdávajúceho, dátum, množstvo a druh odpadu.

Prevádzkovateľ ZD si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý je na základe samostatného posúdenia prítomného zodpovedného pracovníka obce Málinec :

  • znečistený inými zložkami biologicky nerozložiteľného odpadu,
  • obsahuje materiál, ktorý nie je predmetom uskladnenia
  • presahuje aktuálne kapacitné možnosti ZD.
  1. Odpad sa ukladá do betónových boxov, v prípade ich naplnenia na miesto podľa pokynov zodpovedného pracovníka ZD. Pri naplnení   kapacity má právo poverená osoba pre daný deň alebo dobu nevyhnutnú z prevádzkových dôvodov ZD uzatvoriť.
  2. ZD nie je určený na odovzdávanie odpadu z podnikateľskej činnosti.
  3. V prípade ak na deň otvorenia ZD pripadá štátny sviatok, ZD bude uzatvorený.

Tento prevádzkový poriadok ZD nadobúda účinnosť‘ dňom 1.12.2014.