Sociálne služby

 

Posúdenie odkázanosti občana na sociálne služby

Posúdenie občana na sociálne služby prebieha v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona obec posúdi občana na druh sociálnej služby, na ktorú fyzická osoba požaduje posúdenie:

  • Odkázanosť na opatrovateľskú službu
  • Zariadenie pre seniorov
  • Zariadenie opatrovateľskej služby
  • Denný stacionár

Ako má postupovať občan:

Vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami (uvedenými v bode 17. žiadosti) a to  najmä obvodným lekárom vyplnené a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ doručíte osobne alebo pošlete na adresu obce Málinec.

Tlačivá je možné vyžiadať na pracovisku Terénnej sociálnej práce alebo stiahnuť tu:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu – Málinec
  2. Lekársky nález – posúdenie odkázanosti na soc. službu

Upozornenie: Pred vypísaním žiadosti je nutné zvážiť zdravotný stav, znevýhodnenia občana, rodinný stav a jeho individuálne predpoklady. Preto pred výberom sociálnej služby odporúčame poradenstvo so sociálnym pracovníkom obce, nakoľko dochádza k mylnému výberu druhu sociálnej služby.

Ako bude postupovať obec:

Na základe vyššie uvedených dokladov uskutoční obec Málinec sociálne šetrenie v domácnosti občana, ktorého výsledkom bude „Sociálny posudok vo veci odkázanosti na sociálnu službu“. Posudkový zdravotný pracovník obce na základe lekárskeho nálezu od obvodného lekára vydá   „Zdravotný posudok“, ktorý bude obsahovať stupeň odkázanosti na sociálnu službu s ohľadom na zdravotný stav posudzovaného občana.
Sociálny pracovník obce vydá na základe sociálneho a zdravotného posudku – „Posudok vo veci odkázanosti na sociálnu službu“ a následne obec vydá „Rozhodnutie vo veci  odkázanosti na sociálnu službu“. Posudok a rozhodnutie budú doručené žiadateľovi. Posudok bude obsahovať stupeň odkázanosti na sociálnu službu od I. do VI. , znevýhodnenie fyzickej osoby v oblasti sebaobslužných úkonov , úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách, ďalej návrh druhu sociálnej služby a určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu. 

Čo sa bude diať po posúdení občana na sociálnu službu:

Na základe Posudku a Rozhodnutia vo veci odkázanosti na sociálnu službu, občan požiada o uzatvorenie zmluvy (formou tlačiva „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“) vo vybranom zariadení sociálnych služieb.  Pri výbere  Vám môže poradiť sociálny pracovník obce kde si zo Zoznamu zariadení sociálnych služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji občan vyberie vhodné zariadenie.

Sociálne služby v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (tieto sociálne služby posudzuje BBSK):

  • Zariadenie podporovaného bývania
  • Rehabilitačné stredisko
  • Domov sociálnych služieb
  • Špecializované zariadenie

Kde môžete hľadať pomoc a poradenstvo ohľadne posúdenia odkázanosti na sociálnu službu?

Pracovisko Terénnej sociálnej práce, Školská 199/ 29, 985 26 Málinec
Sociálny pracovník: Mgr. Zuzana Čepková
Telefón:  0915 425 080

email: malinec.tsp@gmail.com 

V PRÍPADE AKÝCHKOĽVEK NEJASNOSTÍ VÁM RADI PORADÍME!!!