PROJEKTY

Rok 2023

Modernizácia sociálneho bytového domu  – dotácia poskytnutá z Úradu vládu SR

Rekonštrukcia ČOV a kanalizácie Málinec – podpora poskytnutá formou dotácie z Environmentálneho fondu 

Rok 2020

Projekt „Predchádzajme kriminalite“ (detské ihrisko z mantinelov a areáli ZŠ) bol finančne podporený
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

 

Rok 2019

Miestna občianska poriadková služba Málinec

 

Obec Málinec dňa 1.7.2019 začala implementovať projekt pod názvom Miestna občianska poriadková služba ( ďalej len MOPS) tvoria ju dvaja členovia MOPS a to:

Ing.Michal Detvan a Jozef Illéš

Členov MOPS spoznáte podľa rovnošaty, ktorú tvorí najmä reflexná vesta zeleno-žltej neónovej farby s označením na chrbte “ Miestna občianska poriadková služba MÁLINEC“  a preukaz člena MOPS s fotografiou.

Kontakt na členov MOPS je: 0948 840360,  ktoré slúži občanom pre nahlásenie prípadných podnetov napr: kde by mala MOPS hliadkovať alebo hlásenie vandalizmu. Upozorňujeme občanov, že práca MOPS je preventívneho charakteru, členovia MOPS nie sú oprávnení zasahovať ako polícia !!

Príklady náplne práce členov MOPS:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,  upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky…
 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejných priestranstiev a zariadení),
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa
 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR ,
 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov  v záujme prevencie, protispoločenskej činnosti, užívania drog a iných návykových látok
 • monitorovať drobné násilné činy (napr.  vandalizmus, bitky)  a vykonávať operatívne zákroky
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu , snaží sa asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť konflikty
 • dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci,
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok, monitoruje a vykonáva činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia  odpadmi, upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi
 • monitorovať a ohlasovať nelegálny odber elektrickej energie, vody a  pod.

Nadácia Veolia Slovensko

Nadácia Veolia Slovensko vďaka iniciatíve svojho zamestanca a nášho občana,  v programe „Zamestnanecké granty“, podporila Obec Málinec finančným príspevkom 1000, -eur v zmysle mota: „pomôžte druhým, zlepšíte svet okolo seba a my Vás v tom podporíme“ Finačné prostriedky budú použité na opravu športového ihrisla v obci!

Staršie projekty nájdete na jednotlivých stranách …