PROJEKTY

Rok 2019

Miestna občianska poriadková služba Málinec

 

Obec Málinec dňa 1.7.2019 začala implementovať projekt pod názvom Miestna občianska poriadková služba ( ďalej len MOPS) tvoria ju dvaja členovia MOPS a to:

Ing.Michal Detvan a Jozef Illéš

Členov MOPS spoznáte podľa rovnošaty, ktorú tvorí najmä reflexná vesta zeleno-žltej neónovej farby s označením na chrbte ” Miestna občianska poriadková služba MÁLINEC”  a preukaz člena MOPS s fotografiou.

Kontakt na členov MOPS je: 0948 840360,  ktoré slúži občanom pre nahlásenie prípadných podnetov napr: kde by mala MOPS hliadkovať alebo hlásenie vandalizmu. Upozorňujeme občanov, že práca MOPS je preventívneho charakteru, členovia MOPS nie sú oprávnení zasahovať ako polícia !!

Príklady náplne práce členov MOPS:

 • monitoruje a zabezpečuje bezpečnosť detí, hlavne počas ich odchodu do školy a zo školy,  upozorňuje deti na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky…
 • dohliada na ochranu verejného a súkromného majetku pred poškodzovaním (znečisťovanie spoločných priestorov v bytových domoch, vandalizmus, t.z. úmyselné poškodzovanie verejných priestranstiev a zariadení),
 • upozorňuje na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa
 • je nápomocný hliadke Policajného zboru SR ,
 • kontroluje pohyb a miesta stretávania sa maloletých detí a mládeže vo večerných hodinách bez prítomnosti rodičov  v záujme prevencie, protispoločenskej činnosti, užívania drog a iných návykových látok
 • monitorovať drobné násilné činy (napr.  vandalizmus, bitky)  a vykonávať operatívne zákroky
 • monitoruje a predchádza vzniku konfliktu , snaží sa asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť konflikty
 • dohliadanie nad poriadkom a bezpečnosťou v obci,
 • upozorňuje na zákaz vypaľovania trávy, lesných a lúčnych porastov a kontroluje dodržiavanie zákazu zakladania ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný požiar,
 • monitoruje a nahlasuje prípady nelegálnych skládok, monitoruje a vykonáva činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia  odpadmi, upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi
 • monitorovať a ohlasovať nelegálny odber elektrickej energie, vody a  pod.

Nadácia Veolia Slovensko

Nadácia Veolia Slovensko vďaka iniciatíve svojho zamestanca a nášho občana,  v programe “Zamestnanecké granty”, podporila Obec Málinec finančným príspevkom 1000, -eur v zmysle mota: “pomôžte druhým, zlepšíte svet okolo seba a my Vás v tom podporíme” Finačné prostriedky budú použité na opravu športového ihrisla v obci!

Staršie projekty nájdete na jednotlivých stranách …