Zmluvy

ZMLUVY 2019

Číslo zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena v Eur

Identifikačné údaje zmluvnej strany

Dátum zverejnenia zmluvy

1/18/2019 Kalamitné drevo – ihličnatá vláknina Lesy SR, š. p. 17.12.2019
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 6,-Eur / 1 rok Mgr. Grulišová Ružena, Málinec 17.12.2019
Oprava vchodových dverí a chodb.okien na BD 510 a 511 6709,58 REALTHERM Slovakia plus s.r.o., Lučenec 12.12.2019
19/29/012/36 Dohoda – menšie obecné služby Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 11.12.2019
Zriadenie vecného bremena VERKO, s.r.o 11.12.2019
Dodatok k Zmluve o posk. verejných služieb –  Slovak Telekom, a.s. 05.12.2019
Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom,a s. 05.12.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie Telovýchovná jednota JEDNOTA Málinec 02.12.2019
24/BB/2019 Prevencia kriminality – Predchádzajme kriminalite 4.000,00 MV SR – Okresný úrad B.Bystrica 20.11.2019
Rekonštrukcia strechy bytového domu 7.000,00 MVSR, Bratislava 19.11.2019
5190049761 Úrazové poistenie UoZ počas AČ formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, Bratislava 15.11.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo – zmena obchodného mena   MILIX s.r.o., Bratislava 11.11.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny Stredoslovenská energetika, a.s. , Žilina 8.11.2019
Vecné bremeno-kanalizačné potrubie DN 300 stavba verej.kanalizácie v Málinci Schlenc Erik, Ing.Faťara Pavel, Mgr.Urda Ivan, Rovňan Vladimír a manž., Sekáč Juraj a manž., Vilhan Ján, Tokár Michal 31.10.2019
19/29/52A/246 Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby ÚPSVR, Lučenec 30.10.2019
19/29/50J/57 Dohoda o poskytnutí príspevku na – Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných  aktívnych opatrení na trhu práce – 4 11 270,88 ÚPSVR, Lučenec 30.10.2019
1/2019 Zmluva o dielo – Rekonštrukcia strechy BD 510/145 + príloha k zmluve o dielo 19 690,04 PZW, s.r.o., Lučenec 25.10.2019
Zmluva o dielo  – Rekonštrukcia chodníka úsek A  + príloha k zmluve o dielo 28 959,36 JTM – STAV s.r.o.  22.10.2019
19/29/52A/200 Dohoda o aktivačnej činnosti UPSVaR Lučenec  17.10.2019
Návrh zmluvy pre poistenie zodpovednosti FO a PO  78,37 Komunálna poisťovňa 15.10.2019
Zmluva  o dodávke plynu – Požiarna zbrojnica  SPP a.s. Bratislava 15.10.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie 256,28 Občianske združenie Málinec 07.10.2019
Rekonštrukcia kultúrneho domu 104.264,52  MILIX, s.r.o. 02.10.2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskyt. dotácie  – zníženie sumy o 1500,00 Eur Dobrovoľný hasičský zbor 30.09.2019
740/2019 Regionálny príspevok – rekonštrukcia ČOV 30.000,00 Eur Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 23.9.2019
19-512-04249 Zmluva – Knižnica 2.900,00 Eur Fond na podporu umenia 16.09.2019
19-432-04603 Zmluva – DFS – Málinčok v nových krojových kostýmoch 2.000,00 Eur Fond na podporu umenia 11.9.2019
06/2019 Zmluva o dielo č. 06/2019 na realizáciu diela Rekonštrukcia ČOV Málinec 208 582,80 Eur STAVMONT SK, s.r.o. 9.9.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu 2019 3.000 Eur Úrad vlády SR 9.9.2019
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 9.9.2019
219018477 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 4.9.2019
2030228394 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieib-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 3.9.2019
2029370085 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 3.9.2019
2030218125 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb Slovak Telekom, a.s. 3.9.2019
Kúpno-predajná zmluva štiepkovač 5.500,00 Mikroregión Hornohrad 02.09.2019
Kúpno-predajná zmluva posypovač 1.000,00 Mikroregión Hornohrad 02.09.2019
N20160202001 Dodatok k Zmluve TSP I č.2 IA MPSVR SR, Bratislava 2.9.2019
Zmluva  o dielo – oprava Mlynská ulica 11 344,46 KOLEK s.r.o., Lučenec 23.8.2019
Zmluva o dielo – rekonštrukcia knižnica a KD + príloha k zmluve o dielo 16 747,71 JTM – STAV s.r.o. Málinec 15.8.2019
19/29/052/175 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a o posk. prísp. na aktivačnú činnosť formou MOS obci UPSVR, Lučenec 13.08.2019
N20160302007D05 Dodatok k zmluve o spolupráci IA MPSVR SR 1.8.2019
19/29/054/148 Dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov – Cesta na trh práce 2 8947,05 UPSVR, Lučenec 30.7.2019
Kúpna zmluva – nehnuteľný majetok 315,00 Ľ. Chromeková, Málinec 24.7.2019
Zmluva o dielo- Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice 32 495,77 JTM- STAV s.r.o. Málinec 17.7.2019
1149/2009/ODDRF Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt -Šanca pre  deti zo soc.znevýhodneného prostredia 2000,00 Banskobystrický samosprávny kraj 17.7.2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – telefon MOPS O2 Slovakia s.r.o. Bratislava 1.7.2019
Nájomná zmluva o dočasnom užívaní pozemku 3,25 František Nociar, Sklárska 378/8, Málinec 1.7.2019
19/29/50j/38 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej zamestanosti 5052,51 UPSVR Lučenec 1.7.2019
19/29/054/38 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania prac. miest 8066,31 UPSVR Lučenec 1.7.2019
Zmluva o spolupráci 300,00 Komunálna poiťovňa a.s. Bratisalva 18.6.2019
Zmluva o humanitárnej zbierke HUMANA People to People Slovakia o.z. , Bratislava 19.6.2019
Kúpna zmluva – drevo 400,00 A. Lepeška, Ružomberok 12.06.2019
Darovacia zmluva – oprava športového ihriska 1000,00 Nadácia Veolia Slovensko, Bratislava 07.06.2019
N20160202001D01 Dodatok k zmluve o spolupráci-TSP IA MPSVaR SR, Bratislava 30.5.2019
N20160302007D04 Dodatok k zmluve o spolupráci -KC IA MPSVaR SR, Bratislava 30.05.2019
ZM_SEP-IMRK3-2019-002371 Zmluva o poskytnutí NFP – MOPS 41 415,14 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 24.5.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb  1680,00 A.K.I. AUDIT s.r.o.,  Lučenec 17.5.2019
345/2019/ODDF Zmluva o poskytnutí dotácie 1100,00 Banskobystrický samosprávny kraj 17.5.2019
Zmluva o dielo – okná 6340,00 Realtherm Slovakia plus s.r.o. Lučenec 16.5.2019
39 741 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO 3000,00 Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava 9.5.2019
Zmluva o pripojení do distribučnej siete – Dobrý Potok SSD a.s. Žilina 9.5.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriky – MŠ SSE a.s. Žilina 9.5.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie  na záujmovú činnosť detí 60,00 Mesto Poltár 6.5.2019
Zmluva o združenej dodávke elektriny  SSE a.s., Žilina  6.5.2019
Dodatok č. 1 k zmluveo o archivárskych  95,00 Anna Čížová, Hliník nad Hronom 30.4.2019
Zmluva o podaní umeleckého výkonu – stavanie mája  100,00 Miroslava Balogová, Málinec 30.4.2019
Kúpna zmluva – nehnuteľnosť/zahrada 88,65 P. Kret a M. Šmejkal, Málinec 29.4.2019
19/29/060/24 Dohoda o poskytnutí príspevkov na prevádzku chráneného pracoviska 1662,94 UPSVR, Lučenec 23.4.2019
Kúpno-predajná zmluva na hnuteľné veci 2170,38 Kalypso n.o., Košice 5.4.2019
–  Zmluva o poskytnutí archivačných služieb 1225,00 Anna Čížová, Hlinník nad Hronom 1.4.2019
19/29/054/46 Dohoda o zabezpečení zapracovania UoZ v rámci NP Reštart UPSVR, Lučenec 1.4.2019
5190046709 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 13,28 Komunálna poisťovňa, Bratislava 1.3.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť detí 780,00 FO -TJ Málinec, zast. P. Melichom 12.3.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmovú činnosť  2670,00 Základná škola , zast. K. Čonkom 12.3.2019
19/29/52A/26 Dohoda – dobrovoľnícka služba UPSVR, Lučenec 5.3.2019
077685 Dodatok  k zmluve o poskytovaní verejných služieb 85,50 Orange Slovensko a.s. 1.3.2019
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie USVRK Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 1.3.2019
Kúpna zmluva – dom smútku 210,00 Jarmila Schlosárová, Betliar 25.2.2019
5190046702 Urazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 29,25 Komunálna poisťovňa a.s. Bratislava 18.2.2019
Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy 240,00 Media informačná inštitúcia s.r.o., Bratislava 11.2.2019
19/29/50J/3 Dohoda o pokyt. príspevku na rozvoj miestnej zamestnanosti 10 105,02 UPSVR Lučenec 11.2.2019
Zmluva o účinkovaní – divadelné predstavenie Zurabája 110,00 OZ Timrava, Lučenec 4.2.2019
Povinná kontrola multifunkčného ihriska  184,00 EKOTEC s.r.o. Bratislava 4.2.2019
443 9003033 Návrh poistnej zmluvy pre poistenie zodpovednosti za škodu 150,87 Komunálna poisťovňa, Bratislava 31.1.2019
19/29/052/1 Dohoda o vykonávaní aktivačnej činnosti formou menších ob. služ. 4163,40 UPSVR Lučenec 31.1.2019
Dodatok č.2 k zmluve o ochrane pred požiarmi a BOZP z dňa 26.3.2018 26,00 / mesiac Ján Kulich – TPO,  Poltár 25.1.2019
18/29/52A/183 Dodatok č.1 k zmluve č.18/29/52A/183 z dňa 24.8.2018 UPSVR Lučenec 25.1.2019
Kúpna zmluv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam 1160,28 Ing. Janette Imreová 25.1.2019
Zmluva o reklame 240,00 Profesionalnyregister s.r.o. Bratislava 24.1.2019
Dohoda o doplnení knižného fondu 300,00 Novohradská knižnica, Lučenec 17.1.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 800,00 ZO SZPB, zast. Mgr. J. Tokár 16.1.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 8000,00 Dobrovoľný hasičský zbor, zast. Mgr.H. Zákopčanová 16.1.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 20 000,00 Telovýchovná jednota Málinec, zast. P. Melich 16.1.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2019 300,00 Klub dôchodcov, zast. Z. Fodorová 16.1.2019
Kúpna zmluva – nehnuteľný majetok – orná pôda 1300,92 Jozef Semerák, Málinec 16.1.2019
Školenie a preskúšanie zváračov 60,00 Ing. Ján Bakič, Lučenec 10.1.2019
Kúpna zmluva – návleky na stoličky 230,44 Monika Jenčová,Rabča 10.1.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie pre riešenie soc. a kult. potireb a riešenie nepriaz. sit. rómskej komunity – oprava soc. byt. domu 6000,00 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 4.1.2019