Obecní poslanci a komisie

ROKOVACÍ PORIADOK Obecného zastupiteľstva

Zásady odmeňovania poslancov

Obecné zastupiteľstvo 2022 – 2026

Poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Juraj Janšto – 276 hlasov  –  Zástupca starostu obce Málinec 
    Kontakt: 0905 695 468  e-mail: jurajjansto@gmail.com

2. Bc. Jozef Starove –  218 hlasov
    Kontakt: 0907 878 011  e-mail: jstar@pobox.skIng. 

3. Ing. Dušan Michalove –  188 hlasov
     Kontakt: 0918 335 090  e-mail: dmichalove@gmail.com

4.  JUDr. Zuzana Debnáriková  –  148 hlasov

     Kontakt :  0948  500 526   e-mail: zdebnarikova@gmail.com 

5. Mgr. Iveta Gajdošová  –  144 hlasov
     Kontakt : 0911 936 356 e-mail :  iveta.gajdosova@gmail.com

6. Viera Procháczková  –  133 hlasov
    Kontakt : 0907  813  193 

7. Jaroslav Valentíny  –  131 hlasov
    Kontakt : 0948  795  505

8. Jaroslava  Kminiaková  – 126 hlasov
     Kontakt: 0908  306  135  e-mail: jaroslava.kminiakova@azet.sk

9.  Martin Kancko  –  123  hlasov
     Kontakt : 0915  673  314  

 

Hlavný kontrolór obce:   

 
Komisie pri Obecnom  zastupiteľstve v  Málinci 
 
1. Komisia výstavby a stavebného poriadku:
    Predseda: Bc. Jozef Starove
    Členovia:
 • Ing. Juraj Geľhoš, Urbárska 170/8
 • Ingrida Lacková, Nová 136/6
 • Pavol Števove, Školská 452/40
 • Ján Urda, Zdravotná 19/7
 
2. Kultúrno–športová komisia:
    Predseda: Jaroslava Kminiaková
    Členovia:
 • Anna Kančová Okružná 147/28
 • Anna Pilátová, Sklárska 389/7
 • Anna Valentýniová, Okružná 139/17
 • Kamil Starove, Sklárska 382/2
 • Marcela Balogová, Mlynská 511/17
 • Miroslav Bitala, Družstevná 480/11
 • Mgr. Iveta Gajdošová, Kinová 334/18
 • Andrea Mužíková, Za lesami  428/7 
 • Jaroslav Valentíny, Okrožná 283/1
 • Viera Procháczková, Za lesami 357/12
 • Martin Kancko, Družstevná 455/5
 
3.Komisia pre ochranu verejného záujmu: 
   Predseda:   JUDr. Zuzana Debnáriková, Vrecová 243/25
   Členovia:
 • Jaroslava Kminiaková, Hlavná 184/22
 • Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34
 
4. Finančná komisia:
     Predseda:  Ing. Dušan Michalove
     Členovia:
 • Eva Števove, Školská 452/40
 • Ing. Iveta Michalove, Družstevná 484/15
 • Jana Kančová, Školská 493/13
 
5. Komisia na prešetrovanie a vybavovanie sťažností:
     Predseda:  Viera Procháczková, Za lesami 357/12
     Členovia:
 • JUDr. Zuzana Debnáriková, Vrecová 243/25
 • Mgr. Andrea Melichová, Urbárska 137/13
 • Zuzana Detvanová, Kinová 345/4
 • Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34
 
6. Komisia pre občianske záležitosti :
    Predseda:   Mgr. Iveta Gajdošová
    Členovia:
 • Milota Janštová,  Lipová 305/8
 • Anna Kančová, Okružná 147/28
 • Daniela Faťarová, Kinová 433/34
 • JUDr. Zuzana Debnáriková, Vrecová 243/25
 
7. Komisia agroturizmu, turizmu a cestovného ruchu:
    Predseda:   Juraj Janšto
    Členovia:
 • Želmíra Urdová ml. ,Lipová 307/4
 • PaedDr. Mária Joklová, Tichá 10/2
 • Milota  Janštová, Lipová 305/8
 • Bc. Jozef Starove, Kostolná 509/34

 

Obvody poslancov

  Názov ulice
Obvod č. 1

Jaroslava

Kminiaková

 

Hlavná ulica –    /  pravá strana  Gasper Ján -Valentýni Michal  st /.          

/ ľavá strana – Piater Marián –  Valentýni Michal ml. /

Námestie SNP, Poľná, Na štadióne

 

Obvod č. 2

Bc. Jozef Starove

 

Kostolná, Podhradská,  Zdravotná

 

Obvod č. 3

Martin Kancko

 

  Družstevná, Stupník

 

Obvod č. 4

Viera Procháczková

 

  Za lesami,  Mlynská, Nová

 

Obvod č. 5

Mgr. Iveta Gajdošová

 

Kinová, Školská 

 

Obvod č. 6

Juraj Janšto

 

Lipová, časti obce Málinec / Hámor, Dobrý Potok, Ipeľ, Vlčovo/

Obvod č. 7

JUDr. Zuzana Debnáriková 

 

 

Hlavná ulica –  /pravá strana –  Taglieberová Elena –  Ján Straško  / ,   

/ľavá strana –  František Fogl – Ing. Lisičan Ľubomír/      

Tichá, Vrecová

 

Obvod č. 8

Jaroslav Valentíny 

 

 

Okružná, Urbárska, Salaš

 

Obvod č. 9

Ing. Dušan Michalove

 

Potočná, Panská cesta, Sklárska, Na Vinici