Terénna sociálna práca

 

Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky  06.07.2021

Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky  9.4.2021

Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 27.11.2020

Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 26.10.2020

Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 21.9.2020

zmluva o nájme zdravotnej pomôcky   2.6.2020

Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky   7.5.2020 

 

Obec Málinec realizuje projekt “Terénna sociálna práca” od roku 2008. Národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach I.  sa začal realizovať od 1. marca 2016 v spolupráci s Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

PRIESTOR PRE VAŠU PRÍLEŽITOSŤ !!!

https://www.tsp.gov.sk

OZNAM: Národný projekt Terénnej sociálnej práce ukončil svoju činnosť dňa 31.8.2019. Obnovenie činnosti projektu TSP bude oznámené na webovej stránke obce Málinec  Cieľom terénnej sociálnej práce v obci Málinec je poskytnúť odbornú pomoc a základné poradenstvo všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii.

Terénny sociálny pracovník:

Mgr. Radoslav Fedeš
malinec.tsp@gmail.com
0915 425 080

 

Terénny pracovník:

Bc. Jana Turicová

Adresa: Školská 199/29, 985 26 Málinec 

Kontakt:    
tel:      0915 425 080
e-mail:malinec.tsp@gmail.com

OZNAM: Pracovisko TSP je od 28.11.2016 presťahované do priestorov bývalej starej základnej školy (budova Komunitného centra) na Školskej ulici,vchod z dvora!

MAPA: https://goo.gl/maps/2zyppUikvGB2

DOKUMENTY                              

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Málinec
Príloha č. 2 k Žiadosti o posúdenie odkázanosti na soc. službu

Národný projekt TSP

Národný projekt TSP

CIEĽ PROJEKTU:

Cieľom projektu Terénnej sociálnej práce (ďalej len TSP) je poskytnúť odbornú pomoc a pomocnú ruku všetkým obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť riešenie svojho sociálneho problému.     

OKRUH AKTIVÍT TSP: 

 • Vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení, žiadostí, potvrdení, rozsudkov a pod. Sociálne  poradenstvo a základné informácie pre klienta (rozvoj sociálnych kompetencií klienta):

–  poradenstvo v oblasti zamestnania, (hľadanie vhodných pracovných ponúk, písanie životopisov, motivačných listov, príprava na pracovný pohovor)

– poradenstvo v oblasti vzdelávania (napr. poradenstvo rodičom pri plnení školských povinností ich detí a pod.),

– poradenstvo v oblasti zabezpečenia základných životných potrieb, (napr. pri zabezpečení stravy, odevu, krízové centrá, útulok a pod.),

– poradenstvo v oblasti zdravia (napr. poradenstvo pri zabezpečení základnej hygieny, povinného očkovania, prevencii užívania drog a zdravotných následkov užívania drog, osveta v oblasti sexuálneho života a pod.), 

– poradenstvo v oblasti financií (napr. poradenstvo pri hospodárení s rodinným rozpočtom, poradenstvo pri zostavovaní splátkového kalendára, poradenstvo pri riešení finančných problémov vyplývajúcich z úžery a pod.) 

– poradenstvo v oblasti sociálnych služieb (odkázanosť klienta na sociálne služby napr. Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Opatrovateľská služba a pod.)

–  iné

 • Pomoc a poradenstvo pri vyplňovaní tlačív a písaní žiadostí : napr. žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, príspevky na bývanie, prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie, žiadosť o dávku v nezamestnanosti, žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie na samozamestnanie, žiadosť o absolventskú prax, kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia,  štipendiá a dotácie pre deti, potvrdenia o poberaní materského príspevku, žiadosti o invalidný dôchodok,  žiadosť o splátková kalendár, žiadosť o odpustenie súdnych trov, žiadosti o pridelenie bytu,  a pod. Pomoc pri spísaní návrhov, čestných prehlásení, splnomocnení:   napr. návrh na náhradné výživné pre maloleté deti, návrh na zverenie dieťaťa do starostlivosti, návrh na určenie rodičovských práv, návrh na  určenie otcovstva, rozvody a pod.
 • Spolupracovanie a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami v lokalite, konzultácie s odborníkmi, uľahčovanie komunikácie medzi klientom a inými subjektmi: napr. Obecný úrad, Základná škola, Špeciálna základná škola, Materská škola, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Policajný zbor SR, zdravotné zariadenia,  súdy, Krízové strediská, detské domovy, Zariadenia pre seniorov, Domovy sociálnych služieb, exekútori,  spoločnosti na vymáhanie dlhov a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie, pomoc pri riešení konfliktov medzi klientom a inými subjektmi a pod. 
 • Sprevádzanie klienta  pri riešení jeho sociálnej situácie z dôvodov napr. zlého zdravotného stavu, neschopnosti vybavovať úradné záležitosti , komunikačná bariéra
 • Individuálna sociálna práca s klientom, jeho rodinou, pri riešení jeho osobných problémoch, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách, po dohode s klientom navrhnutie  formy sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému, poskytnutie individuálnych  alebo  skupinových konzultácií v jeho prirodzenom prostredí.
 • Preventívne aktivity zamerané na sociálno-patologické javy  a ochrany práv detí a mládeže: napr. riešenie podozrenia zo zanedbávania, zneužívanie, týranie dieťaťa, látkové a nelátkové závislosti a pod.
 • Ochrany základných ľudských práv a slobôd : napr. domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi a pod.

INÉ AKTIVITY TSP:

 • Príprava projektov samosprávy sociálneho zamerania
 • V prípade potreby vykonávanie šetrení rodinných a sociálnych pomerov za účelom riešenia napr. zanedbávania starostlivosti o deti, podozrenie zo zneužívania sociálneho systému,  prešetrenie majetkových pomerov pri posudzovaní žiadostí o príspevky
 • Mapovanie lokality, zber demografických údajov, analyzovanie potrieb cieľových skupín a lokality, vytýčenie cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte.
 • Vedenie spisovej dokumentáciu klientov, zaznamenanie osobnej, rodinnej a sociálnej anamnézy

Bezplatná linka

Bezplatná linka

Bezplatná linka, na ktorú môžu občania nahlasovať zneužívanie sociálneho systému, sa rozšíri o oblasti, ktorým sa venujú úrady práce sociálnych vecí a rodiny napr. občania budú môcť na linku hlásiť aj podozrenia zo zanedbávania starostlivosti o deti.

Okrem bezplatného telefónneho čísla  0800 191 222 občania môžu naďalej  oznamovať prípady zneužívania sociálneho systému aj e-mailom na adresu ústredia kontrola@upsvar.sk, alebo priamo na emailové adresy sprístupnené na  internetovej stránke www.upsvar.sk

Ľudia, ktorí na linku zavolajú, preto dostanú v privítaní presnejšie informácie o tom, aké údaje je dôležité nahlásiť, aby bolo možné podnet úspešne prešetriť. Volajúci totiž  zabudnú či nepovažujú za dôležité nahlásiť podstatné skutočnosti. Ak hlásia informáciu o nelegálnej práci, zabudnú napríklad uviesť presný údaj o zamestnávateľovi. Ak nahlasujú zneužitie príspevku, nepovedia presné meno či adresu poberateľa dávky.  Podnety, ktoré občania hlásia na linke sa týkajú najmä oblasti štátnych sociálnych dávok, kompenzácii pre zdravotne postihnutých, sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela, ale aj nelegálneho zamestnávania, predovšetkým uchádzačov o zamestnanie vedených v evidencií úradov práce. Tieto podnety prešetruje Ústredie práce, prípadne ich odstupuje na prešetrenie úradom práce, inšpektorátom práce a Sociálnej poisťovni.

Príklady nahlásených zneužívaní systému: Neposkytnutie stravných lístkov, podozrenie na nelegálnu prácu – súbeh práce a evidencie, neoprávnené poberanie príspevku na opatrovanie poberanie dávok, napriek tomu, že dieťa je v starostlivosti inej osoby práca napriek poberaniu nemocenského(počas „PNky“) práca popri aktivačnej činnosti, opatrovateľ ZŤP občana sa zdržiava v zahraničí , rodič dostáva dávky súbežne v SR aj v inej krajine EÚ,odcestovanie napriek poberaniu nemocenského, nevyplácanie mzdy, fiktívne fungovanie chránených dielní, zneužívanie príspevku na úpravu domu a bytu, neplatenie odvodov za zamestnanca,  – Anonymná pani nahlásila, že pani A. M., poberá rodinné dávky na syna Dávida, ktorý býva u otca v inom meste. Matka sa nestará o dieťa. Otec dieťaťa potvrdil skutočnosť, že maloletý syn je v jeho osobnej starostlivosti po súhlase a po vzájomnej dohode s matkou dieťaťa. Pani A. M. bolo zastavené vyplácanie prídavku na dieťa, dostáva ho otec. – Anonymný pán nahlásil, že pani Z. V. poberá opatrovateľský príspevok, ktorý je však napísaný na jej dcéru. Tá však už viac ako rok a pol  žije v zahraničí a nestará sa o svoju mamu.  Pri kontrole sa preukázalo, že dcéra sa nezdržiava doma, opatrovateľský príspevok jej bol odňatý.       –   Anonymný pán nahlásil, že v bufete v Spišskej Novej Vsi pracujú 12 hodín denne ženy, ktoré sú evidované na úrade práce ako nezamestnané. Podnet sa potvrdil, ženy zamestnávateľ nenahlásil ani do Sociálnej poisťovne. Zamestnávateľovi bola uložená pokuta, ženy boli dočasne vyradené z evidencie.

Kam a za kým v rôznych životných situáciách – Sprievodca

Požičovňa zdravotných pomôcok

 

 

 

 

              

 

 

Dňa 16.3.2011 bola na základe potrieb občanov obce Málinec zriadená Požičovňa zdravotných pomôcok. Za pomoci ZMOS-u sa obci Málinec podarilo získať z  Nórska zdravotné pomôcky ako invalidné vozíky 2 ks, rolátory ( vozíky na chodenie) 2ks, ktoré sú teraz k dispozícii na zapožičanie.

Pomôcky sú určené občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a hlavne občanom, torí potrebujú urýchlene pomoc napríklad zhoršenie zdravotného stavu, úraz, invalidita v rodine, zhoršenie mobility ( obmedzenie schopnosti pohybu) alebo prípadne do doby kým si občan nezabezpečí pomôcky z verejného zdravotného poistenia.

    

Invalidný vozík:                                Rolátory ( vozíky na chodenie):                                                        Invalidný vozík: 

nosnosť: 125 kg                             nosnosť:150 kg, s ručnou brzdou,sieťkovým košíkom              nosnosť: 120 kg

Ako postupovať keď si chcem požičať pomôcku:

Na Obecnom úrade Málinec vyplníte žiadosť, prípadne si ju môžete stiahnuť TU!

Na základe žiadosti Vám bude vystavená Zmluva o požičaní zdravotnej pomôcky a následne Vám bude vydaná zdravotná pomôcka na používanie.

Zdravotné pomôcky môžu využiť občania obce rovnako i občania iných obcí za poplatok stanovený dodatkom č. 2 k VZN č. 8/2009 o cenách za služby poskytované Obecným úradom v Málinci, bod č. 18.

Poplatok za požičanie zdravotných pomôcok občanom s trvalým pobytom v obci Málinec:

invalidný vozík                      – krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:                       1 Euro/ deň

                                               – dlhodobé požičanie (viac ako 15 dní):                    0,30 Euro/ deň

rolátor (vozík na chodenie) – krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:                       0,80 Euro/ deň

                                               – dlhodobé požičanie (viac ako 15 dní):                    0,20 Euro/ deň

 –  suché WC  –   toaletná stolička      – krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní 1,– €/ deň
                                                                           – dlhodobé požičanie / viac ako 15 dní / 0,30 € / deň
– stolík k posteli                                       – krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní 1,– €/ deň
                                                                           – dlhodobé požičanie / viac ako 15 dní / 0,30 €/ deň

– stolička do sprchy                                       – krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní 1,– €/ deň
                                                                           – dlhodobé požičanie / viac ako 15 dní / 0,30 €/ deň

 

Poplatok za požičanie zdravotných pomôcok občanom, ktorí nemajú  trvalý pobyt v obci Málinec:

– invalidný vozík                              – krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:         2 Euro/ deň                                           

– rolátor (vozík na chodenie)            – krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní:         1,60 Euro/ deň

–  suché WC  –   toaletná stolička– krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní      2,– €/ deň
–  stolík k posteli                                       – krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní      2,– €/ deň

– stolička do sprchy                                   – krátkodobé požičanie na 1 až 15 dní 1,– €/ deň

Maximálna výpožičná doba   zdravotných pomôcok je 6 mesiacov.

                           

Vrátenie zdravotnej pomôcky minimálne do 3 dní od vyzvania Obecným úradom Málinec.

V prípade ak vlastníte zdravotnú pomôcku a nepotrebujete ju, môžete pomôcku darovať obci!