Terénna sociálna práca

Obec Málinec realizuje projekt „Terénna sociálna práca“ od roku 2008.  V súčasnej dobe od októbra 2023 sa pokračuje v realizácii projektu cez  sprostredkovateľský orgán Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pod názvom „Spolu pre komunity, financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá (“Spolu pre komunity”) realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR, zabezpečí individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia. Cieľovú skupinu budú tvoriť osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a FO v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít  a pod.

Terénna sociálna práca Málinec

Adresa: Školská 199/29, 985 26 Málinec

MAPA: https://goo.gl/maps/2zyppUikvGB2

Kontakt:    
tel: 0915 425 080
e-mail:malinec.tsp@gmail.com

Terénni sociálni pracovníci:

Mgr. Čepková Zuzana 

Mgr. Turicová Jana

 

Národný projekt TSP

Národný projekt TSP

CIEĽ PROJEKTU:

Cieľom projektu Terénnej sociálnej práce (ďalej len TSP) je poskytnúť odbornú pomoc a pomocnú ruku všetkým obyvateľom obce, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej sociálnej situácii a nie sú schopní nájsť riešenie svojho sociálneho problému.     

OKRUH AKTIVÍT TSP: 

 • Vysvetlenia rozhodnutí, uznesení, výziev, návrhov, predvolaní, upovedomení, žiadostí, potvrdení, rozsudkov a pod. Sociálne  poradenstvo a základné informácie pre klienta (rozvoj sociálnych kompetencií klienta):

–  poradenstvo v oblasti zamestnania, (hľadanie vhodných pracovných ponúk, písanie životopisov, motivačných listov, príprava na pracovný pohovor)

– poradenstvo v oblasti vzdelávania (napr. poradenstvo rodičom pri plnení školských povinností ich detí a pod.),

– poradenstvo v oblasti zabezpečenia základných životných potrieb, (napr. pri zabezpečení stravy, odevu, krízové centrá, útulok a pod.),

– poradenstvo v oblasti zdravia (napr. poradenstvo pri zabezpečení základnej hygieny, povinného očkovania, prevencii užívania drog a zdravotných následkov užívania drog, osveta v oblasti sexuálneho života a pod.), 

– poradenstvo v oblasti financií (napr. poradenstvo pri hospodárení s rodinným rozpočtom, poradenstvo pri zostavovaní splátkového kalendára, poradenstvo pri riešení finančných problémov vyplývajúcich z úžery a pod.) 

– poradenstvo v oblasti sociálnych služieb (odkázanosť klienta na sociálne služby napr. Zariadenie pre seniorov, Domov sociálnych služieb, Opatrovateľská služba a pod.)

–  iné

 • Pomoc a poradenstvo pri vyplňovaní tlačív a písaní žiadostí : napr. žiadosť o dávku v hmotnej núdzi, príspevky na bývanie, prídavky na deti, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzača o zamestnanie, žiadosť o dávku v nezamestnanosti, žiadosť o poskytnutie štátnej dotácie na samozamestnanie, žiadosť o absolventskú prax, kompenzácie ťažkého zdravotného postihnutia,  štipendiá a dotácie pre deti, potvrdenia o poberaní materského príspevku, žiadosti o invalidný dôchodok,  žiadosť o splátková kalendár, žiadosť o odpustenie súdnych trov, žiadosti o pridelenie bytu,  a pod. Pomoc pri spísaní návrhov, čestných prehlásení, splnomocnení:   napr. návrh na náhradné výživné pre maloleté deti, návrh na zverenie dieťaťa do starostlivosti, návrh na určenie rodičovských práv, návrh na  určenie otcovstva, rozvody a pod.
 • Spolupracovanie a sprostredkovanie kontaktov s oficiálnymi inštitúciami v lokalite, konzultácie s odborníkmi, uľahčovanie komunikácie medzi klientom a inými subjektmi: napr. Obecný úrad, Základná škola, Špeciálna základná škola, Materská škola, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa, Policajný zbor SR, zdravotné zariadenia,  súdy, Krízové strediská, detské domovy, Zariadenia pre seniorov, Domovy sociálnych služieb, exekútori,  spoločnosti na vymáhanie dlhov a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie, pomoc pri riešení konfliktov medzi klientom a inými subjektmi a pod. 
 • Sprevádzanie klienta  pri riešení jeho sociálnej situácie z dôvodov napr. zlého zdravotného stavu, neschopnosti vybavovať úradné záležitosti , komunikačná bariéra
 • Individuálna sociálna práca s klientom, jeho rodinou, pri riešení jeho osobných problémoch, krízovej intervencie v ťažkých životných situáciách, po dohode s klientom navrhnutie  formy sociálnej intervencie a plán ďalších krokov riešenia jeho sociálneho problému, poskytnutie individuálnych  alebo  skupinových konzultácií v jeho prirodzenom prostredí.
 • Preventívne aktivity zamerané na sociálno-patologické javy  a ochrany práv detí a mládeže: napr. riešenie podozrenia zo zanedbávania, zneužívanie, týranie dieťaťa, látkové a nelátkové závislosti a pod.
 • Ochrany základných ľudských práv a slobôd : napr. domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi a pod.

INÉ AKTIVITY TSP:

 • Príprava projektov samosprávy sociálneho zamerania
 • V prípade potreby vykonávanie šetrení rodinných a sociálnych pomerov za účelom riešenia napr. zanedbávania starostlivosti o deti, podozrenie zo zneužívania sociálneho systému,  prešetrenie majetkových pomerov pri posudzovaní žiadostí o príspevky
 • Mapovanie lokality, zber demografických údajov, analyzovanie potrieb cieľových skupín a lokality, vytýčenie cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte.
 • Vedenie spisovej dokumentáciu klientov, zaznamenanie osobnej, rodinnej a sociálnej anamnézy

 

 

Požičovňa zdravotných pomôcok

Požičovňa zdravotných pomôcok

 

 

 

Dňa 16.3.2011 bola na základe potrieb občanov obce Málinec zriadená Požičovňa zdravotných pomôcok. Pomôcky sú určené občanom s nepriaznivým zdravotným stavom, občanom s ťažkým zdravotným postihnutím a hlavne občanom, ktorí potrebujú urýchlene pomoc napríklad zhoršenie zdravotného stavu, úraz, invalidita v rodine, zhoršenie mobility ( obmedzenie schopnosti pohybu) alebo prípadne do doby kým si občan nezabezpečí pomôcky z verejného zdravotného poistenia.

Zoznam zdravotných pomôcok:

Invalidný vozík: 2ks nosnosť 125kg a 120kg                               

Rolátor  (vozíky na chodenie): 2ks – nosnosť 150kg, s ručnou brzdou, sieťkovým košíkom   

Rolátor ( vozík na chodenie) : 1 ks  – s ručnou brzdou, kovovým košom s nosnosťou 5 kg-

Toaletná stolička ( suché WC): 1ks

Manipulačný stolík k posteli: 1ks

Stolička do sprchy: 1ks   

Elektrická polohovateľná posteľ s matracom – rozoberateľná: 1 ks

Elektrická polohovateľná posteľ s matracom – nerozoberateľná: 1 ks                                    

 

Ako postupovať keď si chcem požičať pomôcku:

Na pracovisku Terénnej sociálnej práce Málinec vyplníte žiadosť, prípadne si ju môžete stiahnuť tu:  Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájme zdravotnej pomôcky

Na základe žiadosti Vám bude vystavená Zmluva o požičaní zdravotnej pomôcky a následne Vám bude vydaná zdravotná pomôcka na používanie.

Cenník 

V prípade ak vlastníte zdravotnú pomôcku a nepotrebujete ju, môžete pomôcku darovať obci!

Kam a za kým v rôznych životných situáciách – Sprievodca