DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor Málinec

V Málinci funguje v súčasnosti dobrovoľný hasičský zbor. Jeho členovia sú pripravení zasiahnuť a pomôcť v prípade živelných pohrôm a katastrôf. Svoje skúsenosti dokazujú na rôznych podujatiach a súťažiach po celom Slovensku.

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY

Výbor:

Predseda:

Podpredseda veliteľ:

Podpredseda prevencie:

Strojník:

Pokladník:

Tajomník:

Organizačný referent:

Materiálno technický referent:

Referent mládeže:

 

Člen:

Člen:

 

Mgr.Zákopčanová Helena
Valentýni Ján

Karlík Ivan

Kminiak Dušan 

Mgr. Zuzana Tóčiková

Ing. Zákopčan Víťazoslav

Kovaľančík Ján

Bitala Miroslav

Bitala Miroslav

Karlíková Ivana

 

Starove Jozef

 

Kontakt:
 

 

DHZ Málinec 98526
Predseda: 0905 936287
Veliteľ:  0907 878011
Technika:
 

 

Tatra 815 Cas
Avia 30 s výbavou
2. PPS 12

 

História DHZ

História DHZ

História DHZ

Súpis hasičských prostriedkov sa zachoval z roku 1776-1786, v ktorom podľa zápisu Málinský hasičský zbor mal 70 rebríkov, 4 háky, 20 motýk, 30 drevených vedier a 60 lámp. V roku 1869 zhorela 1/3 obce a v roku 1914 vyhorela skláreň. O založenie hasičského zboru sa zaslúžil František Rajchler, advokát a dozorca evanjelickej cirkvi v Málinci, ktorý patril medzi organizátorov hasičstva na vidieku.  Na jeho pohrebe predniesol pohrebnú reč Ján Hrk, evanjelický farár z Málinca.

Dobrovoľný  hasičský spolok (D.H.S.) v Málinci vznikol podľa stanov v roku 1899. Cieľom hasičského spolku bolo hasenie požiarov v Málinci na základe prijatých nariadení na ochranu majetku a životnej istoty. Stanovy boli schválené  Ministerstvom vnútra v Budapešti dňa 29.4.1899 pod číslom 29461/1899. Spolok však už bol založený v roku 1898. V roku 1903 D.H.S. Málinec patril do okresu Lučenec. V roku 1910 sa v našej obci nachádzalo 3,08% murovaných domov, ostatné boli drevenice. Pri revízii v roku 1926 mali Málinskí hasiči motorovú striekačku, Šeltemfoer, 60 metrov hadíc, 6 savíc a 10 vedier, ostatné údaje nie sú uvedené. Dňa 16.11.1930 bol Zemským veliteľom Z.H.J Miroslavom Schmitom vyznamenaný veliteľ čaty Hasičského zboru v Málinci Juraj Straško bronzovou medailou za záchranu ľudského života. V roku 1933 bolo nariadené, že každá obec, ktorá má aspoň 50 domov, musí mať jednu motorovú  striekačku S 30 s priemerom valcov 100 mm, s hadicami dlhými 60 m, drevené kladivo s potrebnými  kľúčmi,  voz na vodu so sudom na 3 hl. vody, kaďu na 1 hl vody, dva 5-6 metrové rebríky, dva čakany, dva požiarne háky, dve sekery, štyri železné vidly a dve lampy dobre uzavreté drôtenou sieťou. Dňa 5.6.1937 sa náš hasičský zbor zúčastnil Verejného obvodového cvičenia v Cinobani za účasti zborov Cinobaňa, Točnica, Uderiná, Zelené, Mládzovo, Breznička, Turičky, Kalinovo, Poltár, Lovinobaňa, Katarínska Huta, Veľká Ves, Podrečany, Bystrička, Krná, Uhorské, Hradište a Magnezitka Lovinobaňa. Stanovy nášho hasičského zboru boli schválené dňa 27.9.1929 Ministerstvom vnútra v Prahe pod číslom 55.093/6/1929. Dňa 1.6.1936 dostali hasiči Alberty, Pentka a náš rodák Michal Kačáni za ich organizačnú činnosť bronzové záslužné kríže. Dňa 6.5.1936 bola Michalovi Kačánimu udelená medaila za 10.ročnú hasičskú službu. Dňa 20.6.1948 sa konalo Valné zhromaždenie v Málinci v potravnom družstve, na ktoré boli pozvané všetky požiarne zbory v okrese Lučenec. Zúčastnil sa na ňom aj Michal Kačáni, nar. 17.1.1898 v Málinci, ktorý bol  námestníkom veliteľa čaty H.Z. v Lučenci a zomrel v roku 1976. V roku 1930 bol Dobrovoľnému hasičskému zboru okresu Poltár v Málinci predsedom Ján Lakota, podpredsedom Michal Čepko, tajomníkom Viliam Kosec a Pavol Jakuba. V roku 1953 bol predsedom Jozef Horváth, podpredsedom Ján Urda, tajomníkom Ján Novodomský a Juraj Findra. V obecnej kronike Málinca z prvej polovice 50-tych rokov sa uvádza, že „skupina Československého zväzu požiarnikov má 39 členov. Predsedom je Ján Novodomský. Majú: 2 motorové striekačky a jednu ručnú. Požiarnici vykonávajú 2-krát mesačne cvičenia a v letnom období preventívne prehliadky domov. Mimo cvičení venujú sa aj kultúrnej činnosti a v r. 1956 zahrali divadelné predstavenie“. Z rozprávania výraznej osobnosti hasičstva v Málinci – p. Jána Novodomského – jednoznačne vyplýva, že hasičský spolok bol v tom čase významnou a všetkými obyvateľmi vysoko uznávanou spoločenskou organizáciou. Hasiči nielen chránili majetok občanov, ale učili mladých ľudí i zodpovednosti, obetavosti a viedli ich ku kultúre prostredníctvom divadla, spoločenských podujatí a verejným vystupovaním. Vytvorila sa skupina skutočných ochrancov imania občanov, ktorí sa dlhé roky spoločne stretávali každú nedeľu zavčas rána. Tieto nedeľné rána patrili ku koloritu obce. Požiarnici organizovali aj 2 – 3 ľudové veselice ročne. Z fragmentárnych informácií obecnej kroniky o hasičstve: „Žiaci ZŠ sa pripravovali na požiarnu ochranu a v súťaži družstiev v Poltári 17.3.1957 dostali čestné uznanie od OV ČSPO“.  Hasičský spolok neoplýval dostatočnou protipožiarnou technikou. Základ tvorili dve ručné striekačky. V roku 1952 dostala organizácia novú striekačku PS – 16.V roku 1960 došlo k ďalšej územnej reorganizácii. V rámci nej boli okresy Fiľakovo, Poltár a väčšia časť okresu Modrý Kameň zrušené. Ich funkcie v požiarnictve prevzal OV ČZPO v Lučenci, pod ktorý sa dostali i požiarnici v Málinci. V tomto roku dostali i nové striekačky PPS – 8, ktoré sú v požiarnej výbave i v súčasnosti.  5. augusta 1962 zasiahol blesk stodolu maloroľníka Michala Detvana (č.d. 174), kde požiarnici úspešne zasiahli.    V roku 1968 došlo ku zásadným zmenám v štruktúre Československého zväzu požiarnej ochrany v dôsledku federatívneho štátoprávneho usporiadania. Utvorili sa dva samostatné národné zväzy. Český zväz požiarnej ochrany a Slovenský zväz požiarnej ochrany so svojimi národnými ústrednými orgánmi. V roku 1973 bola v Málinci vybudovaná nová požiarna zbrojnica pri rieke Ipeľ. V súvislosti s požiarnou ochranou sú v obecnej kronike už len informácie z dvoch rokov: „27.5.1976 – súťaž mladých požiarnikov. R. 1980 predsedom ZPO Štefan Melich. Popri svojej činnosti vykonali preventívne prehliadky rodinných domov. Úspešne zasiahli pri požiari Materskej školy v Málinci – zhorela povala asi za 15 tis. Kčs.“    V roku 1978 pribúda do strojového vybavenie prívesná striekačka PPS – 12 a v roku 1980 cisternové vozidlo VS –3.    V roku 1983 v záujme operatívneho a účinného poskytnutia požiarnej pomoci získali málinský požiarnici špeciálny požiarny voz AVIA 30.    24.3.1981 v okresných novinách Ipeľ (roč. IV., č. 13) konštatuje Július Krňan, vedúci  tajomník OV ZPO Lučenec, v príspevku pod názvom Zväz požiarnej ochrany a mládeže, že v práci s mládežou dosahujú dobrú prácu v Málinci. Dobré výsledky sú v práci s deťmi do 15 rokov v rámci celoštátnej hry „Plameň“. Mladých požiarnikov na základnej škole viedol učiteľ P. Račko.    V roku 1989 sa udiali spoločensko – politické zmeny, ktoré neobišli ani ZPO. V marci 1991 konal sa v Bratislave mimoriadny zjazd ZPO SR, na ktorom sa ZPO SR premenoval na Dobrovoľnú požiarnu ochranu SR.    Od r. 1993 majú požiarnici výkonnú autocisternu TATRA 815 CAS, čo im umožňuje poskytnúť hneď po výjazde okamžitú pomoc. Okresný výbor DPO SR Lučenec v súčinnosti s Okresnou správou ZPO v Lučenci a ZO DPO Málinec, Divín a Fiľakovské Kováče zorganizovali v máji 1992 súťaže požiarnych družstiev v požiarnickom športe. Máj je mesiac, v ktorom požiarnici oslavujú svoj sviatok „Deň požiarnikov“ na sv. Floriána (4.V.), ktorý je patrónom požiarnikov. V tomto mesiaci sa organizujú aj rôzne akcie, medzi ktoré patria súťaže PD dospelých, dorastu a hra mladých požiarnikov „Plameň“.