Zástupca starostu

Juraj Janšto
tel: 0905 695 468
e-mail: jurajjansto@gmail.com

Kompetencie zástupcu starostu obce

1. Počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce:

– vykonáva bežné úkony súvisiace s chodom obce, nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu podľa § 13, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
– rozhoduje vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie, a to aj nad rámec činností uvedených ustanovení v tomto prevedení, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou,
– zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu,
– neprítomnosťou starostu obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta,
– v prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovaním starostu od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukazateľne vykonávať svoju funkciu.

2. Počas prítomnosti starostu obce:

– organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva, pripravuje zasadnutie obecného zastupiteľstva,
– spracováva návrh uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva,
– vykonáva kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
– koordinuje, organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva, zostavuje ich plán činnosti, utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokovávanie a riešenie návrhov komisií, podnetov a pripomienok, spoločne s predsedami komisií, poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh,
– v spolupráci so starostom obce rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh z uznesení obecného zastupiteľstva, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a zamestnancov obce,
– zostavuje v spolupráci s hlavným kontrolórom obce plán kontrolnej činnosti a priamo riadi činnosť hlavného kontrolóra, koordinuje prejednanie záznamov a správ o kontrole, dbá na to, aby štatutárne orgány kontrolovaných subjektov predložili v termínoch prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou a najmä predložili správy o plnení prijatých opatrení,
– kontroluje nakladanie s obecným majetkom,
– plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva a podľa osobitného písomného poverenia,
– podpisuje dovolenku starostovi obce, cestovné príkazy a platové dekréty starostu obce,
– vykonáva operatívne činnosti a úlohy podľa pokynov starostu obce,
– zúčastňuje sa na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
– zúčastňuje sa na procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného obcou,
– organizuje, riadi a vykonáva v súčinnosti so starostom obce základné práce v čase krízovej situácie na území obce – povodne, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie.