Starosta obce

Starostom obce Málinec je  Ing. Igor Lacko

KONTAKTY:
Ing. Igor Lacko
Tel: 047/4291121
Mobil: 0905410540
Email: starosta@malinec.sk

KOMPETENCIE STAROSTU

Právne postavenie starostu obce je oproti ostatným subjektom samosprávy vo viacerých smeroch osobitné. Jeho postavenie ako jedného z orgánov obce určuje Ústava Slovenskej republiky v čl. 69 a zákon o obecnom zriadení v tom zmysle, že starosta:

-je výkonným orgánom obce,
-vykonáva obecnú správu,
-zastupuje obec navonok.

Starosta obce je zákonom o obecnom zriadení a ústavou Slovenskej republiky konštituovaný ako najvyšší výkonný orgán obce a predstavený obce.

Funkcia starostu obce je volenou a verejnou funkciou. Starostu obce volia obyvatelia obce na štyri roky na základe všeobecného, rovného, priameho volebného práva tajným hlasovaním. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí je za starostu obce zvolený kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

Starosta nie je pracovníkom obce a voľbou do funkcie sa mu nezakladá pracovnoprávny vzťah k obci. Pretože nejde o voľbu s účinkami pracovnoprávnho vzťahu k obci v zmysle § 27 ods. 3 Zákonníka práce, nie je možné so zánikom mandátu spájať právne dôsledky uvedené v § 65 ods. 2 Zákonníka práce. Tie sa totiž viažu len na pracovný pomer. Starosta nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru, čím sa zdôrazňujú jeho obdobné práva a nároky, aké vyplývajú pre ostatných pracovníkov. Obdobne je konštruované aj v § 25 ods. 5 zákona o obecnom zradení.

Hlavné zásady pracovnoprávneho postavenia starostu obce:

– funkcia starostu obce je verejná,
– zvolením do tejto funkcie sa pracovný pomer nezakladá,
– zákonník práce sa na túto funkciu nevzťahuje len ak to z neho priamo vyplýva, alebo ak to ustanovujú osobitné predpisy,
– výkon verejnej funkcie sa u zamestnávateľa posudzuje ako prekážka na strane zamestnanca z dôvodu všeobecného záujmu, avšak je chránený pred výpoveďou, okrem výpovede z dôvodu organizačných zmien,
– výkon verejnej funkcie sa uskutočňuje vo forme krátkodobého alebo dlhodobého uvoľňovania zo zamestnania,
– funkcia starostu sa môže v zásade vykonávať v obidvoch formách uvedených v predchádzajúcom bode, obyčajne dlhodobým uvoľnením zamestnanca,
– starosta má zo zákona nárok na plat,
– poskytnutie odmeny je fakultatívne,
– starosta má právo na úhradu výdavkov, vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie,
– a nesmie byť pre výkon funkcie ukrátený na svojich nárokoch, vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru.

Kompetencie starostu obce:

Starosta obce zásadne pôsobí v tých istých veciach ako aj obecné zastupiteľstvo, najmä v prípravnej fáze. Na rozdiel od obecného zastupiteľstva, ktoré rozhoduje o najvšeobecnejších záležitostiach pôsobnosti obce kolektívneho charakteru. Starosta vystupuje v nasledovných oblastiach:

a) ako štatutárny orgán v majetkoprávnych vzťahoch obce
b) ako štatutárny orgán v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce
c) v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom
d) v daňových a poplatkových vzťahoch je správcom dane (resp. správcom poplatkov)
e) vykonáva obecnú správu
f) môže uložiť právnickej osobe pokutu
g) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
h) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
i) má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva
j) právo zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva a viesť zasadnutia
k) má sistačné právo

Starosta môže pozastaviť uznesenia len v dvoch prípadoch, a to ak sa domnieva, že uznesenie obecného zastupiteľstva:

1.) odporuje zákonu
2.) je zjavne nevýhodné pre obec