Zasadnutia OcZ

ROKOVACÍ PORIADOK OcZ (Obecného zastupiteľstva)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci, zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií 25.11.2022

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci na rok 2023

Obecné zastupiteľstvá –  rok 2023

P.Č. Druh zasadnutia Dátum konania Zápisnica Uznesenia
1. Riadne 22. 2. 2023 Zápisnica OZ Uznesenie č. 1 – 2023
2.         
3.        
4.        
5.        
6.        
7.