Zasadnutia OcZ

ROKOVACÍ PORIADOK OcZ (Obecného zastupiteľstva)

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Málinci, zástupcu starostu obce a predsedu a členov komisií 25.11.2022

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Málinci na rok 2024

Obecné zastupiteľstvá –  rok 2024

P.Č. Druh zasadnutia Dátum konania Zápisnica Uznesenia
1. Riadne 21.02.2024   Uznesenie 1-2024
2.         
3.        
4.        
5.        
6.        
7.