Profil verejného obstarávateľa

Obec Málinec je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Štatutárny zástupca: Ing. Igor Lacko , starosta
E-mail:  starosta@malinec.sk
Telefón: +421 47 42 91 121
Kontaktná osoba: Ing. Igor Lacko
Tel: +421 47 42 91 121

E-mail:  starosta@malinec.sk

Bankové spojenie: VUB Lučenec

Číslo účtu v tvare IBAN: SK920200 0000 0009 1862 8352
IČO: 00 316 211
DIČ: 202 1237 185
DPH: Obec Málinec nie je platcom DPH