Zmluvy

ZMLUVY – rok 2023

Číslo zmluvyNázov zmluvyPopisDruhá zmluvná stranaZverejnenáSuma v eurDokument
1/2023Zmluva o dieloRekonštrukcia palubovky v telocvični ZŠ v MálinciESPER BAU, s.r.o Banská Bystrica04.01.202374008,61 zmluva
2/2023Zmluva o poskytnutí dotácie - OZZmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie MálinecObčianske združenie Málinec 12. 01. 20231.400 / rokOZ zmluva
3/2023Zmluva o poskytnutí dotácie - TJZmluva o poskytnutí dotácie pre Telovýchovnú jednotu Málinec Telovýchovná jednota Málinec 12. 01. 202322.000 / rokTJ zmluva
4/2023Zmluva o dielo č.1/2023Vypracovanie KPSSCentrum prvého kontaktu pre podnikateľov, Poltár17.1.20231800 zmluva 4-2023
5/2023Dodatok k zmluve č. 077685Využívanie elektronických komunikačných služiebOrange Slovensko a.s .23.01.2023351,90dodatok k zmluve 5-2023
6/2023Zmluva o poskytovaní služieb č. O 10/2023Skládkovanie a zhodnocovanie odpadu, zber, odvoz KO a skládkovanie, zhodnotenie separovaných zložiek komunálneho odpaduZdruženie obcí pre likvidáciu odpad Poltár,
Prevádzka: Breznička
27.1.2023-zmluva
7/2023Dodatok č. N20200109002D05dodatok KCIA MPSVR, Bratislava30.01.2023-Dodatok
8/2023Zmluva o dieloLanová dráhaVeríme v Zábavu s.r.o. Trenčín10.01.20237896,00zmluva 8-2023
9/2023Dodatok č. 1 k zmluve tz2016-11-21dh3RegistratúraTOPSET Solutions s.r.o. Stupava06.02.202348,00Dodatok č.1 9-2023
10/2023Dodatok č.4 k zmluve A/1389/03/2008Dane a odpadyTOPSET Solutions s.r.o. stupava06.02.202366,00Dodatok č.4 10-2023
11/2023Kúpna zmluvatelefónSlovak Telekom a.s. , Bratislava07.02.202329,90 zmluva 11-2023
12/2023Zmluva o dieloŠkolenie a preskúšanie zváračovIng. Ján Bakič
Rúbanisko III 2914/35
984 03 Lučenec
13. 02. 202390Zmluva 12-2023
13/2023Dodatok k zmluve zo dňa 17.4.2008Švingálová Anna
Družstevná 481
985 26 Málinec
Obec Málinec
Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec
13. 02. 2023235,20 / rokZmluva
14/2023Zmluva č. 202212-NP-0157Pripojenie zariadenia do distribučnej sieteStredoslovenská distrubučná a.s . Žilina17.2.202378,90zmluva 14- 2023
15/2023Zmluva o dielo Odsávač pár ŠJGastroonline s.r.o. Bratislava20.2.202310908,00Zmluva 15-2023
16/2023Dohoda č. 23/29/054/88Poskytnutie fin.príspevku na podporu vytvorenia pracovného miestaÚPSVR Lučenec22.02.2023dohoda
17/2023Zmluva o poskytnutí finančného príspevkuZábava na detskom ihriskuEkofond SPP n.o. 23.2.20233000,00zmluva 17-2023
18/2023Zmluva o poskytnutí dotácieFinancovanie materiálno-technického zabezpečenia záujmovej činnosti a organizova ie náučno-poznávacích aktivítZákladná škola, Málinec03.03.20232850,00zmluva
19/2023Darovacia zmluvaZahrajme sa spolu stolný tenisNadácia Pontis, Tesco 12.edícia Vy rozhodujete, my pomáhame, Bratislava06.03.2023300,00zmluva
20/2023Zmluva o dielo Hracia zostava - MŠDELIVER DOORS s.r.o. Slovenský Grob07.03.20233026,00zmluva 20-2023
21/2023Zmluva o poskytnutí dotácieDotácia - deti družstvo TJFutbalový oddiel TJ Málinec06.03.2023570,00zmluva 21-2023
22/2023Zmluva byt SD 1/2023Nájomná zmluva - užívanie bytuTMK - invest s.r.o.
Podkoreňová 91
977 01 Brezno
14.03.2023-Zmluva byt 1
23/2023Zmluva byt SD 2/2023Nájomná zmluva- užívanie bytuTMK - invest s.r.o.
Podkoreňová 9
977 01 Brezno
14.03.2023-Zmluva byt 2
24/2023Dohoda o ukončení zmluvyUkončenie zmluvy o výkone skládkovania odpadu na skládke odpadov a o zbere separovaného odpaduZdruženie obcí pre likvidáciu odpadu Poltár14.03.2023-dohoda
25/2023Zmluva o spoluprácuVystúpenie skupiny MADUARMaM Brothers s.r.o.
Škultétyho 60/12
979 01 Rim. Sobota
20. 03. 2023274,10Zmluva
26/2023Dodatok k Zmluve o spolupráci č. N20200129009D04Zmena počtu TSP a TPImplementačná agentúra MPSVR SR22.03.2023-Dodatok k zmluve
27/2023Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovanáOdb.miesto 24ZSS46215240001Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina27.03.2023-Zmluva
28/2023Zmluva o nájmeNájom poľnohospodárskej pôdyVERKO s.r.o., Nitra27.03.2023300,00 Eur/1 rokZmluva
29/2023Zmluva o dieloRekonštrukcia telocvične a jedálne v obci MálinecIng. Patrik Folk - Project House , Breznička29.03.20234500,00Zmluva
30/2023Dohoda o poskytnutí príspevkuPoskytnutie fin.príspevku na chránené pracoviskoÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Lučenec29.3.2023-dohoda
31/2023Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 1/2023Nájom zdravotnej pomôckyJana Turicová, Málinec30.3.2023-Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 1_2023
32/2023Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 2/2023Nájom zdravotnej pomôckyJana Turicová30.3.2023-Zmluva o nájme zdravotnej pomôcky 2_2023
33/2023Dodatok k Zmluve o spolupráciDodatok č. N20200109002D06Implementačná agentúra MPSVR SR, Bratislava04.04.2023dodatok
34/2023Darovacie zmluvyDarovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - 3ks tabletový počítač SamsungSlovenská republika - Štatistický úrad SR, Bratislava05.04.2023zmluva
35/2023Zmluva o dieloIhrisko pre obec MálinecVeríme v Zábavu, s.r.o.19.04.20237896,00zmluva
36/2023Zmluva o prenájmePrenájom reklamnej plochy umiesnenia loga obce na obálke CD "Od Málinca po Dolnú zem"Folklórne združenie Jánošík pri DMS Fiľakovo19.04.2023300,00zmluva
37/2023Zmluva Nájomná zmluva o užívaní bytu SD Martin Blažek
Hečkova 2534/ 24
0910 01 Žilina
20. 4. 2023-Zmluva
38/2023DohodaPoskytnutie príspevku na aktivačnú činnosťÚrad práce, soc.vecí a rodiny, Lučenec26.04.2023dohoda
39/2023Príkazná zmluvaSpoločné verejné obstarávanie na dodávaku elekrickej energie, skoordinovania a distribučných služiebNitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS, Jelšovce03.05.2023-zmluva
40/2023ZmluvaZabezpečenie materiálno-tech.vybavenia DHZO, na os.ochranné prac.prostriedky pre členov DHZO, odborná príprava a servisDobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava03.05.20233000,00zmluva
41/2023Poistná zmluva Poistenie uchádzačov o zamestnanieKomunálna poisťovňa
Štefániková 17,
81105 Bratislava
11.05.2023243,00Komunálna poisť.
42/2023Zmluva Zmluva o poskytovaní audítorských služiebA.K.I. AUDIT s.r.o.
DR. Herza 12
984 01 Lučenec
15. 05. 20231.980,- €Zmluva
43/2023Zmluva Nájomná zmluva byt SDJán Margeťák
Beňadovo 198
16. 05. 2023Zmluva SD
44/2023Zmluva č. 649/2023/ODDDO o poskytnutí fin.dotácie na rok 2023KomuniťákBanskobystrický samosprávny kraj17.5.2023657,00 Eurzmluva
45/2023Zmluva č. 909/2023/ODDDO o poskytnutí fin.dotácie na rok 2023Interiérové vybavenie šatníBanskobystrický samosprávny kraj17.05.20231500,00zmluva
46/2023Zmluva Zmluva o prevode majetku Základná škola Málinec
985 26 Málinec
18. 05. 2023-Zmluva
47/2023ZmluvaUkončenie nájomnej zmluvyElena Findrová
Málinec 6/13
985 26
19. 05. 2023-zmluva
48/2023ZmluvaDivadelné predstavenieOZ HrCINa
Strieborná 86/1
98522 Cinobaňa
22. 05. 2023150,- €zmluva
49/2023Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciáchOdvádzanie a čistenie odpadových vôd z nehnuteľnosti Július Riečica
Málinec
25.05.2023zmluva
50/2023Kúpna zmluvaPrevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiKováč Drahoš, Málinec29.05.2023389,10Zmluva 50-2023
51/2023Zmluva o poskytnutí dotáceDotácia na nákup folkórnych prvkov do súboruBublinka Tomi zast. Pokošová Andrea, Málinec02.06.2023500,00Eurzmluva