MOPS

Realizácia projektu MOPS bola ukončená od 1.6. 2023. O novej realizácii Vás budeme informovať!!!

Miestna občianska poriadková služba

Členovia MOPS :   Vendelín Gašpar, Stanislav Oláh

Pracovná doba Pondelok – Piatok :   07.30 – 12:30 a 19.00 – 22.00

Tel. kontakt : 0948840360, sídli v budove KC Málinec

 

Náplň práce občianskej hliadky

–      zúčastňovať sa všetkých školení, kurzov, seminárov, poučovania  a pod., ktoré budú v rámci                   projektu organizované pre zvyšovanie kvalifikácie členov MOPS

–      dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku pri organizovaní kultúrnych, športových a iných               akcií

–      zabezpečovať bezpečnosť detí, hlavne počas príchodu do školy a odchodu zo školy, na cestných           komunikáciách a zabezpečovať ich bezpečný prechod cez cestu, upozorňovať na dodržiavanie      pravidiel cestnej premávky

–      monitoruje miesta v ktorých dochádza k stretávaniu maloletých detí a mládeže v neskorých   večerných hodinách v záujme prevencie, protispoločenskej činnosti, užívania drog a iných         návykových látok

–      asistencia v oblasti zanedbávania povinnej školskej dochádzky

–      asertívne (kľudne, s pochopením) zjednávať poriadok a riešiť konflikty medzi príslušníkmi        MRK ako aj konflikty v celej obci

–      monitorovať okolie obydlí, verejných priestranstiev, dohliadať na ochranu súkromného            a verejného majetku pred poškodzovaním a pod.

–      upozorňovať na protispoločenskú činnosť a protiprávne konanie páchateľa a následne oznámiť             danú skutočnosť príslušnej inštitúcii

–      dohliada na poriadok a bezpečnosť obci

–      monitorovať a vykonávať činnosti predchádzajúce vzniku verejného znečistenia odpadmi

–      upozorňovať na správne nakladanie s odpadmi a na zákaz vypaľovania trávy a zákaz zakladania              ohňov na miestach, ktoré na to nie sú určené a kde hrozí následný vznik požiaru

–      monitorovať a oznamovať vznik nelegálnych skládok odpadu

–      monitorovať drobné násilné činy (napr. vandalizmus, bitky) a vykonávať operatívne zákroky na             zabránenie tomuto konaniu deťmi a mladistvými

–      spolupracovať s Policajným zborom SR

–      viesť dennú evidenciu o počte riešených udalostí počas výkonu práce

–              vykonávať ďalšie práce podľa pracovníka zodpovedného za realizáciu projektu