MOaPS

Miestna občianska a preventívna  služba

Členovia MOaPS :   

 

Oláh Stanislav                               Vyhrabáč Jaroslav

Pracovná doba:

Pondelok – Piatok :   07:30 hod. – 12:00 hod.  a 19:00 hod. – 22:00 hod.

Tel. kontakt : 0948 840 360 

E-mail: malinec.mops@gmail.com

Sídlo: Školská 199/29, Málinec  ( budova KC Málinec )

Náplň práce občianskej hliadky
• Povinnosť absolvovať vzdelávacie aktivity, ktoré budú v rámci projektu organizované pre zvyšovanie kvalifikácie členov MOaPS
• Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti osôb – monitorovanie a nahlasovanie protiprávneho konania, pomoc pri organizácii dopravy v čase mimoriadnych udalostí , dohliadať na dodržiavanie verejného poriadku pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach a pod.
• Ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi – bezpečnosť detí v rámci cestnej premávky, kontrola školskej dochádzky, eliminácia záškoláctva, kontrola spôsobu trávenia voľného času detí a kontrola pohybu detí vo večerných hodinách bez prítomnosti zákonného zástupcu a pod.
• Ochrana života, zdravia a majetku – kontrola dodržiavania poriadku a čistoty na verejných priestranstvách, dohľad a monitoring nad ochranou verejného a súkromného majetku pre poškodzovaním a iným protiprávnym konaním, hlásenie prípadov protispoločenskej činnosti, hlásenie podozrení z nelegálneho odberu energií a nelegálneho výrubu dreva, zabezpečovanie ochrany zvierat a pod.
• Podpora senzibilizácie verejnosti v oblasti zbližovania komunít a budovania dobrých susedských vzťahov – predchádzanie vzniku a prehlbovania konfliktov, aktívna spolupráca s pomáhajúcimi profesiami, obcou, aktívna účasť a podpora činností v rámci kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a pod.
• Ochrana životného prostredia a zlepšovanie kvality života v obci – monitoring a hlásenie podozrení z poškodzovania životného prostredia, hlásenie nezákonného nakladania s odpadom, upozorňovanie na dôsledky nesprávneho nakladania s odpadom a jeho dopad na životné prostredie a zdravie obyvateľov, podporovanie obyvateľov v recyklácii odpadu, osveta a edukácia obyvateľovu v oblasti triedenia odpadov, kontrola a hlásenie nelegálneho spaľovania odpadov, preventívne pôsobenie pred vznikom požiarov, monitoring vytvárania nelegálnych skládok a spolupráca pri ich odstraňovaní, poskytnutie súčinnosti krízovému štábu obce pri organizácii záchranných a preventívnych prác v čase vzniku mimoriadnych udalostí a pod.
• Spolupracovať s príslušnými subjektmi ako obec, PZ SR a pod.