Obecné symboly

Zachované sú viaceré údaje o symboloch obce Málinec. Prvý známy odtlačok obecného pečatidla sa nachádza na písomnosti z 20. augusta 1817. Z tohoto odtlačku sa dozvedáme, že znak symbolizujúci Málinec bol nasledovný. Medzi dvomi ihličnatými stromami na pažiti je pod pílou jeden odpílený strom (doska), nad pílou trojruža a po obidvoch stranách odpíleného stromu trs ruže s kruhopisom SIGL. POSSES. MALNA – PATAK 1809. Druhý známy údaj o pečati obce používanej v roku 1863 sa nachádza na úradnom hlásení zo dňa 2. Apríla 1863, v ktorom richtár obce dosvedčuje, že obec Málinec používa pečatidlo vyhotovené v roku 1809.

Symbol obce Málinec v dnešnom uznanom prevedení vyzerá nasledovne. V modrom štíte, zo zlatej pažite vyrastá strieborný spílený peň. Po jeho bokoch vyrastajú dve zlaté ruže na zelených stopkách a dva strieborné smreky. Vlajka obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov bielej, modrej, zelenej a žltej farby. Vlajka má pomer 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Z erbovej listiny vydanej Heraldickym registrom SR

Heraldický register Slovenskej republiky, vedený na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – Odbore archívnictva a spisovej služby na základe štatútu Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva a má na Slovensku dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si , že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest, obcí a ich obyvateľov.

Heraldický register Slovenskej republiky sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu v Málinci o vystavenie erbovej listiny pre obec Málinec . Heraldický register Slovenskej republiky zobral na vedomie, že Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR kladne posúdila návrh erbu obce Málinec a dňa 18. Decembra roku 1995 ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra SR v tejto podobe:
V modrom štíte zo zlatej pažite vyrastajúci strieborný spílený peň, po jeho bokoch po jednej z pažite vyrastajúcej zlatej, červenostredej a zelenokališnej ruži na zelenej listnatej stopke a po jednom striebornom smreku, nad tým všetkým položená strieborná píla z ktorej vyrastá trojruža už spomenutých farieb.

Heraldický register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny a po konzultácii s pánom Petrom Kartousom, predsedom Heraldickej komisie, v jeho prítomnosti ako aj v prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachované heraldické pravidlá erbovej tvorby a keďže neexistujú prekážky brániace vystaveniu erbovej listiny. Heraldický register SR požiadal Heraldický ateliér Imago o jej zhotovenie. Erb obce Málinec, posúdený a odporučený Heraldickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heraldickom registry SR pod signatúrou M – 44/95. Tento erb, či už vo farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Málinec môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by si však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, ktorý je opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhovaniu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, vládneho radcu pre heraldickú tvorbu a člen Medzinárodnej heraldickej akadémie dňa 07. Januára roku 2000.

Erb 

V modrom štíte zo zlatej pažite vyrastajúci strieborný spílený peň, po jeho bokoch vyrastajúce dve zlaté červenostredé a zelenokališné odklonené ruže na zelených listnatých stopkách a dva strieborné smreky, to všetko prevýšené zlatou červenostredou a zelenokališnou trojružou na zelenej listnatej stopke, vyrastajúcej zo striebornej položenej a prevrátenej píly.

Vlajka

Pečať obce