Integrované sociálne centrum

Predseda Mikroregiónu Hornohrad zriaďovateľ zariadenia ISC:
Ing. Igor Lacko, tel: 047/4291121, mobil.:0905 410 540

Vedúca zariadenia ISC: 
Mgr. Katarína Bódiová,  tel: 047/4291322

Adresa:
Integrované sociálne centrum
Školská 199/ 29, 
985 26 Málinec
tel: 047/4291322

Zriaďovateľ:  Mikroregión Hornohrad

IČO: 35988932   DIČ: 2021625771
Sídlo: Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec
Dátum zápisu: 27.5.1999

 

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

DSS sa nachádza v obci Málinec, v budove ktorá v minulosti slúžila ako obecná škola. Klienti sú umiestnení v troj a dvojlôžkových izbách. Okrem toho využívajú spoločenskú miestnosť s kuchynkou, herňu a miestnosť pre návštevy.
V exteriéry zariadenia sa nachádza priestranný dvor s okrasnou záhradkou a oddychovou zónou so záhradným nábytkom a detským ihriskom.

Predmet činnosti a zameranie DSS je legislatívne vymedzené zákonom č. 448/2008 Z.z. Zákonom o sociálnych službách a o zmene a doplnení neskorších predpisov.
V DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je V až VI alebo fyzickej osobe , ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.
V našom zariadení poskytujeme :
– Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– Sociálne poradenstvo
– Sociálnu rehabilitáciu
– Ošetrovateľskú starostlivosť
– Ubytovanie
– Stravovanie
– Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
– Osobné vybavenie
– Záujmová činnosť (skupinové aktivity)

V integrovanom sociálnom centre má každý klient vypracovaný individuálny plán rozvoja osobnosti. Jeho súčasťou je aj rehabilitačný a ošetrovateľský plán, ktoré sa priebežne vyhodnocujú. Pri samostatnom zostavovaní plánov spolupracuje kľúčový pracovník s prijímateľom sociálnej služby, odbornými zamestnancami , s rodinnými príslušníkmi ako aj odborní lekári. Súčasťou je aj dlhodobý program sociálnej rehabilitácie, ktorý zostavujú odborní zamestnanci, pri zostavovaní plánu vychádzajú zo sociálnej diagnostiky a z celkového zdravotného stavu klienta. Cieľom dlhodobého plánu sociálnej rehabilitácie je udržovať, podporovať a rozvíjať samostatnosť , nezávislosť a sebestačnosť klientov.
V rámci týchto plánov sa poskytujú rôzne terapie podľa individuálnych potrieb klientov. Cieľom terapií je postupný prechod z pasívneho na aktívne bytie. Rozvoj jemnej a hrubej motoriky , zvládanie základných sebaobslužných úkonov a hygienických návykov.

Robíme všetko pre to, aby sme prijímateľom sociálnej služby žijúcim v našom zariadení vytvorili priaznivé podmienky pre ich každodenný život. Chceme, aby sa v našom zariadení cítili dobre a zo strany personálu mali pocit záujmu a prijatia.

Výška úhrady
Pri stanovení výšky úhrady vychádzame zo zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov a zo VZN Mikroregiónu Hornohrad, ktorými je upravený spôsob platenia občanov za poskytované sociálne služby v ISC Málinec.

História ISC

Mikroregión Hornohrad, združenie obcí so sídlom v Málinci vzniklo 27.5.1999 ako záujmové združenie právnických osôb, registrovaného na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, odbor všeobecná vnútorná správa pod č. 99/03376. Od roku 1999 uskutočňuje rôzne akcie a realizuje projekty. Najväčším projektom bolo zriadenie Integrovaného sociálneho centra  (ISC) v Málinci, poskytovateľa sociálnych služieb pre telesne, duševne a kombinovane postihnuté deti a mládež.

Mikroregión Hornohrad – Integrované sociálne centrum je domov sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou sociálnej služby.

História zariadenia začína v roku 2003, kedy bola budova starej základnej školy zrekonštruovaná za účelom poskytovania sociálnych služieb pre postihnuté deti a mládež.
Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť pre deti s mentálnym , fyzickým a kombinovaným postihnutím. Kapacita zariadenia je stanovená pre 12 poberateľov sociálnych služieb. Z toho 10 klientov s celoročnou a 2 klienti s dennou formou poskytovania sociálnych služieb.
Zariadenie je v zriaďovacej pôsobnosti Mikroregiónu Hornohrad , združenie obcí. Štatutárnym orgánom je predseda združenia Ing. Igor Lacko.
Činnosť zariadenia sa riadi organizačnými smernicami, metodickými pokynmi, externou dokumentáciou – legislatívne predpisy a VZN – Mikroregiónu Hornohrad.

VZN _1_2021_Mikroregión HORNOHRAD združenie obcí