Integrované sociálne centrum

Predseda Mikroregiónu Hornohrad zriaďovateľ zariadenia ISC:
Ing. Igor Lacko, tel: 047/4291121, mobil.:0905 410 540

 

Vedúca zariadenia ISC: 
Mgr. Erika Katonová,  tel: 047/4291322, e-mail: katonovaerika75@gmail.com

Adresa:
Integrované sociálne centrum
Školská 199/ 29, 
985 26 Málinec
tel: 047/4291322

Zriaďovateľ:  Mikroregión Hornohrad

IČO: 35988932   DIČ: 2021625771
Sídlo: Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec
Dátum zápisu: 27.5.1999

 

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

DSS sa nachádza v obci Málinec. Budova je jednopodlažná. Klienti sú umiestnení v 2 trojlôžkových a 2 dvojlôžkových izbách. V budove je situovaná rehabilitačná miestnosť, v ktorej je vírivá vaňa a športovo – relaxačné zariadenia. Nachádza sa tu aj spoločenská miestnosť s kuchynkou a sociálne zariadenia. Svoje voľno časové aktivity klienti uskutočňujú v keramickej a tkáčskej dielni.

V zariadení sa nachádzajú aj ostatné prevádzkové priestory ako sú sociálne zariadenia 3 toalety a 2 kúpeľne , kancelárske priestory, sklady a kotolňa.
V exteriéry zariadenia sa nachádza priestranný dvor s okrasnou záhradkou a oddychovou zónou so záhradným nábytkom a detským ihriskom.
Poskytovanie sociálnych služieb:
Predmet činnosti a zameranie DSS je legislatívne vymedzené zákonom č. 448/2008 Z.z. Zákonom o sociálnych službách a o zmene a doplnení neskorších predpisov.

V DSS sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je V až VI alebo fyzickej osobe , ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

V našom zariadení poskytujeme :
– Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
– Sociálne poradenstvo
– Sociálnu rehabilitáciu
– Ošetrovateľskú starostlivosť
– Ubytovanie
– Stravovanie
– Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
– Osobné vybavenie

Zabezpečuje sa :
– Pracovná terapia
– Záujmová činnosť

Utvárajú sa podmienky na :
– Vzdelávanie
– Úschovu cenných vecí

V integrovanom sociálnom centre má každý klient vypracovaný individuálny plán rozvoja osobnosti. Jeho súčasťou je aj rehabilitačný a ošetrovateľský plán. Všetky plány sa vypracovávajú na jeden kalendárny rok, počas ktorého sa priebežne vyhodnocujú. Pri samostatnom zostavovaní plánov spolupracujú odborní zamestnanci , klienti a ich rodinní príslušníci ako aj odborní lekári. Súčasťou je aj dlhodobý program sociálnej rehabilitácie, ktorý zostavujú odborní zamestnanci . pri zostavovaní plánu vychádzajú zo sociálnej diagnostiky a z celkového zdravotného stavu klienta. Cieľom dlhodobého plánu sociálnej rehabilitácie je udržovať, podporovať a rozvíjať samostatnosť , nezávislosť a sebestačnosť klientov.
V rámci týchto plánov sa poskytujú rôzne terapie podľa individuálnych potrieb klientov. Cieľom terapií je postupný prechod z pasívneho na aktívne bytie. Rozvoj jemnej a hrubej motoriky , zvládanie základných sebaobslužných úkonov a hygienických návykov.

V zariadení sa nachádzajú keramická dielňa a tkáčska dielňa:

Keramická dielňa – princípom práce v dielni je vzbudzovanie dôvery vo vlastné schopnosti, vzbudzovanie pocitu sebarealizácie a sebauplatnenia. V dielni sa pracuje podľa individuálnych princípov. Zohľadňujú sa individuálne možnosti a schopnosti každého klienta. Pracuje sa s hlinou, glazúrou a výrobky sa finalizujú v keramickej peci. Následne sa predávajú na jarmokoch organizovaných obcou či Mikroregiónom Hornohrad alebo sa používajú ako darčeky prípadne ako prezentačné materiály pre našich sponzorov.

Tkáčska dielňa – princípom práce v tkáčskej dielni je taktiež budovanie pocitu sebauplatnenia a sebarealizácie. Rozvíjajú sa motorické , kognitívne a komunikačné zručnosti. Okrem toho v nej rozvíjajú vytrvalosť, výchova k disciplíne a schopnosti pracovať v kolektíve.
V dielni sa pracuje prevažne s PUC bavlnou, ktorú klienti zatkávajú na tkáčskych krosnách do osnovy.

História ISC

Mikroregión Hornohrad, združenie obcí so sídlom v Málinci vzniklo 27.5.1999 ako záujmové združenie právnických osôb, registrovaného na Krajskom úrade v Banskej Bystrici, odbor všeobecná vnútorná správa pod č. 99/03376. Od roku 1999 uskutočňuje rôzne akcie a realizuje projekty. Najväčším projektom bolo zriadenie Integrovaného sociálneho centra  (ISC) v Málinci, poskytovateľa sociálnych služieb pre telesne, duševne a kombinovane postihnuté deti a mládež.

Mikroregión Hornohrad – Integrované sociálne centrum je domov sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou sociálnej služby.

História zariadenia začína v roku 2003, kedy bola budova starej základnej školy zrekonštruovaná za účelom poskytovania sociálnych služieb pre postihnuté deti a mládež.
Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť pre deti s mentálnym , fyzickým a kombinovaným postihnutím. Kapacita zariadenia je stanovená pre 12 poberateľov sociálnych služieb. Z toho 10 klientov s celoročnou a 2 klienti s dennou formou poskytovania sociálnych služieb.
Zariadenie je v zriaďovacej pôsobnosti Mikroregiónu Hornohrad , združenie obcí. Štatutárnym orgánom je predseda združenia Ing. Igor Lacko.
Činnosť zariadenia sa riadi organizačnými smernicami, metodickými pokynmi, externou dokumentáciou – legislatívne predpisy a VZN – Mikroregiónu Hornohrad.

VZN _1_2021_Mikroregión HORNOHRAD združenie obcí