Zverejňovanie konaní

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov upovedomujeme verejnosť o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec, alebo elektronicky na adresu: starosta@malinec.sk v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Číslo konaniaMeno žiadateľaDokumentDátum zverejneniaLehota na vyjadrenie