Predaj a nájom majetku z dôvodov hodných osobitého zreteľa