Komunitné centrum

Poskytovateľ Komunitného centra: Obec  Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec

 vyhlasuje výberové konanie na 

  1. jedno pracovné miesto odborného pracovníka KC;

 Spôsob realizácie výberového konania:  osobný pohovor

Osobný pohovor môže byť uskutočnený na základe preukázania sa účastníkov pohovoru negatívnym testom na Covid19.

 Výberové konanie sa uskutoční dňa 18.02. 2021 o 10:00hod. v priestoroch

 zasadačky Obecného úradu Málinec (Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec)

Oznam_o_výberovom_konaní_odborný pracovník KC

 

 

OTVÁRACIE_HODINY_KC_Málinec_2020

KC informácia

 

Krízový plán
Komunitný plán sociálnych služieb – Málinec 2019-2022