Komunitné centrum

KOMUNITNÉ CENTRUM MÁLINEC

Sídlo:

Komunitné centrum (KC) sa nachádza v budove bývalej starej školy na Školskej ulici č. 199/29 v Málinci.

Kontakt:

Odborný garant KC: Mgr. Natália Kancková

mobil: +421 911932646

e-mail: malinec.kc@gmail.com

sociálna sieť  Facebook – Komunitné centrum Málinec

 

Pracovníci KC:

Odborný garant KC: Mgr. Natália Kancková

Odborný pracovník KC: Mgr. Katarína Bódiová

Pracovník KC: Miroslava Balogová

Komunitný pracovník KC: Katarína Jablonská

 

Poskytovateľ:

Obec Málinec

Námestie SNP 474/1

985 26 Málinec

Komunitné centrum Málinec funguje v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v trvaní september 2019 – december 2022

Komunitné centrum (KC) – poskytuje činnosti v zmysle § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) celej komunite a taktiež fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii.

V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)

 1. a) poskytuje
 2. základné sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 4. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
 5. b) vykonáva preventívna aktivita,
 6. c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Formy poskytovania sociálnych služieb KC: ambulantná a terénna

Cieľom a poslaním komunitného centra je poskytnutie komplexnej služby jednotlivcovi, rodine ako aj celej miestnej komunite, ktorá z rôznych dôvodov nemá možnosti na svoju vlastnú pomoc, sociálnu mobilitu, získavanie sociálnych zručností či vlastnú sebarealizáciu. Okrem hlavného cieľa a poslania má každé komunitné centrum podľa aktuálnej potreby a miestnych problémov obyvateľov aj ďalšie špecifické ciele. Ide napríklad o podporu zmysluplného trávenia voľného času, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, prevenciu nežiadúcich patologických javov v týchto komunitách, podporu počas vzdelávania; pričom všetky služby a podpora komunitného centra občanovi by mali viesť k jeho integrácii a svojbytnosti.KC je zamerané na napĺňanie nasledovných cieľov:

 • poskytovanie odborných sociálnych poradenských činností pre potreby komunity a užívateľa sociálnych služieb KC (oblasť zdravia, bývania, zamestnania, financií, sociálneho zabezpečenia, vzdelávania)
 • prístup k právnej pomoci
 • zvyšovanie sociálnych zručností, kompetencií a sociálnej mobility
 • prevencia v oblasti sociálno – patologických javov a rizikového správania
 • včasné riešenie problémov so sociálnym znevýhodnením (včasná intervencia)
 • komunitná rehabilitácia a komunitná práca
 • poskytovanie vzdelávacích a voľnočasových aktivít, podpora záujmovej činnosti a zmysluplného trávenia voľného času

 Užívateľmi sociálnych služieb KC: obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít so zastúpením detí, mládeže, dospelých, osamelých matiek s deťmi, osôb s nízkymi príjmami, pod a pri hranici životného minima, dlhodobo nezamestnaných osôb, nezamestnaných osôb bez vzdelania, osôb dlhodobo odkázaných na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, neplnoletý rodič a rodič po materskej dovolenke, osoby po ukončení ústavnej starostlivosti, osoby ohrozené sociálnym vylúčením: seniori, zdravotne postihnuté osoby, občania bez domova, viacdetné rodiny.

 

KOMUNITNÉ CENTRUM MÁLINEC

Školská 199/29, 985 26 Málinec

 

OTVÁRACIE HODINY

        Otváracie hodiny pre verejnosť:             Obed:                  Administratívne činnosti/terén

Pondelok: 9:00 – 15:00                             11:30-12:00                  7:30-9:00/15:00-15:30

Utorok      9:00 – 15:00                             11:30-12:00                  7:30-9:00/15:00-15:30

Streda       9:00 – 15:00                             11:30-12:00                  7:30-9:00/15:00-16:00

Štvrtok     9:00 – 15:00                              11:30-12:00                  7:30-9:00/15:00-15:30

Piatok       9:00 – 15:00                             11:30-12:00                   7:30-9:00/15:00-15:00

 

V prípade záujmu aj mimo uvedeného dňa a času kontakt: 0911 932 646

Otváracie hodiny sú platné od 2.3.2020

Schválil:    Ing. Igor Lacko

                    starosta obce

 

 

Krízový plán

Komunitný plán sociálnych služieb – Málinec 2019-2022