Komunitné centrum

Sídlo:
Komunitné centrum (KC) sa nachádza v budove bývalej starej školy na Školskej ulici č. 199/29 v Málinci.
Kontakt:
mobil: +421 911932646
e-mail: malinec.kc@gmail.com
sociálna sieť Facebook – Komunitné centrum Málinec
Pracovníci KC:

Odborný manažér KC: Bc. Radka Riečicová
Komunitný pracovník KC: Katarína Jablonská
Pracovník KC: Miroslava Balogová

Poskytovateľ:
Obec Málinec
Námestie SNP 474/1
985 26 Málinec

Komunitné centrum Málinec funguje v rámci národného projektu“ Spolu pre komunity“, ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v trvaní december 2023 – január 2029
Komunitné centrum (KC) – poskytuje činnosti v zmysle § 24d zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) celej komunite a taktiež fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. 
V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. h)
1. a) poskytuje
2. základné sociálne poradenstvo,
3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
4. pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia,
5. b) vykonáva preventívna aktivita,
6. c) zabezpečuje záujmová činnosť.

Formy poskytovania sociálnych služieb KC: ambulantná a terénna

Účelom sociálnej služby (v komunitnom centre) je odborná, alebo ďalšia činnosť alebo súbor týchto činností, ktorých cieľom je podporovať sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Za nepriaznivú sociálnu situáciu sa považuje stav sociálnej núdze fyzickej osoby, rodiny a komunity, v ktorom sa táto osoba, rodina, komunita nachádza z dôvodu, že nemá zabezpečené základné životné potreby, pre svoje životné návyky, pre spôsob života, pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo z dôvodu, že sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi ( Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015-2020,) Účelom sociálnej služby je podpora nezávislosti a sociálneho začlenenia užívateľa služby v komunitnom centre.
Poslaním komunitného centra je podpora pozitívnej zmeny, posilňovanie sociálnej súdržnosti v obci a presadzovanie sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľov. Komunitné centrum sa usiluje o zmocňovanie k prekonávaniu problémov (chápaného na individuálnej aj skupinovej úrovni), podporuje budovanie občianskych komunít, kompetentných k prekonávaniu problémov a založených na participácii ich členov.( Štandardy komunitných centier)

Vízia komunitného centra je, podporovať komunitný rozvoj a sociálnu integráciu na lokálnej úrovni vzájomnou koordináciou a prepojenosťou aktivít s využitím špecifických prístupov.

Cieľom komunitného centra je podporovať sociálnu inklúziu a pozitívne zmeny s dôrazom na marginalizovanú rómsku komunitu prostredníctvom komunitnej práce v komunitnom centre.
Komunitné centrum je zamerané na napĺňanie nasledovných cieľov:
• Zlepšovanie sociálnej situácie jednotlivcov a rodín v MRK
• Sprostredkovanie kontaktu so širším prostredím, podpora začleňovania do existujúcich sociálnych sietí, štruktúr, služieb a inštitúcií
• Podpora spolupráce a efektívnej koordinácie činnosti subjektov, ktoré zasahujú do situácie sociálne vylúčených osôb ( obec, školy, poskytovatelia zdravotníckych služieb, služby zamestnanosti – úrady práce,…)
• Prevencia sociálno-patologických javov
Podpora komunitného rozvoja, budovanie celej komunity obce

Užívateľmi sociálnych služieb KC: obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít so zastúpením detí, mládeže, dospelých, osamelých matiek s deťmi, osôb s nízkymi príjmami, pod a pri hranici životného minima, dlhodobo nezamestnaných osôb, nezamestnaných osôb bez vzdelania, osôb dlhodobo odkázaných na dávky štátneho systému sociálnej pomoci, neplnoletý rodič a rodič po materskej dovolenke, osoby po ukončení ústavnej starostlivosti, osoby ohrozené sociálnym vylúčením: seniori, zdravotne postihnuté osoby, občania bez domova, viacdetné rodiny.

KOMUNITNÉ CENTRUM MÁLINEC
Školská 199/29, 985 26 Málinec
Služby poskytované KC Málinec sú BEZPLATNÉ

OTVÁRACIE HODINY

        Otváracie hodiny pre verejnosť:             Obed:                  Administratívne činnosti/terén

Pondelok: 9:00 – 15:00                             11:30-12:00                  7:30-9:00/15:00-15:30

Utorok      9:00 – 15:00                             11:30-12:00                  7:30-9:00/15:00-15:30

Streda       9:00 – 15:00                             11:30-12:00                  7:30-9:00/15:00-16:00

Štvrtok     9:00 – 15:00                              11:30-12:00                  7:30-9:00/15:00-15:30

Piatok       9:00 – 15:00                             11:30-12:00                   7:30-9:00/15:00-15:00

 

V prípade záujmu aj mimo uvedeného dňa a času kontakt: 0911 932 646

Otváracie hodiny sú platné od 01.12.2023

Schválil:    Ing. Igor Lacko

                    starosta obce

 

 

 

FOTOGALÉRA:

Denný letný tábor v KC Málinec 2022

Krízový plán

Komunitný plán sociálnych služieb – Málinec 2019-2022

Plán komunitného centra – Málinec

Akčný plán KC Málinec

Dobrovoľnícky program KC Málinec