Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

zdroj: sk.wikipedia.org

 

  • Platné VZN
  • Návrhy VZN
Číslo VZNNázov VZNDokumentÚčinné odStavPrílohy
06/2010o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec2010_VZN_6-2010-Platné s dodatkom 4
02/2015ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Málinec2015_VZN_2-2015-Platné
03/2015Trhový poriadok pre predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v obci Málinec Obecné2015_VZN_3-2015Platné
04/2015o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Málinec2015_VZN_4-2015-Platné
05/2015o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v podmienkach obce M á l i n e c2015_VZN_5-2015-Platné
07/2015o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec2015_VZN_7-2015-Platné
01/2016o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými
odpadmi na území obce Málinec
2016_VZN_1-2016-Platné
02/2016o dani z nehnuteľnosti ...2016_VZN_2-2016-Neplatné
02/2017o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec2017_VZN_2-2017-Platné
01/2019určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 20192019_VZN_1-2019-Platné
02/2019o prideľovaní obecných bytov2019_VZN_2-2019-PlatnéŽiadosť o byt k vzn 2-2019 VZOR
03/2019o dani z nehnuteľnosti ...2019_VZN_3-2019-Platné
04/2019dodatok č. 4 k VZN č. 06/20102019_DOD_4_k_VZN_6-2010-Platné
05/2019dodatok č. 1 k VZN 01/20162019_DOD_1_k_VZN_1-2016-Platné
01/2020o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy2020_VZN_1- 20206.3.2020Platné
02/2020prevádzkový poriadok pohrebiskaVZN 2-2020Platné
03/2020o dani z nehnut. , miest. daniach,popl. za komunálny odpad, drobné stav. odpady, VZN 03-202014.12.2020Platné
01/2021 o určení výšky dotácieMŠ,ŠKD,ŠJVZN 1 2021 o určení výšky dotácieMŠ,ŠKD,ŠJ19.02.2021Platné
02/2021O určení spádovej oblasti Materskej školy v Malinci VZN č.2 - 202124.11.2021Platné
03/2021o určení školského obvodu pre Základnú školu v MálinciVZN č. 3-202124.11.2021Platné
04/2021Dodatok o rozhodovaní o výške príspevku spôsobe platby na čiastkovú úhradu v školách a školských zariadeniach obce Málinec Dodatok č. 5 VZN č 6 - 201026.11.2021Platné
05/2021VZN o dani z neh. miestnych daniach a popl. za komun. odpady a drobné stav. odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane na území obce Málinec VZN č. 4 -202113.12.2021Platné
06/2021Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2021
o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Málinec
VZN č. 5 2021 o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce. doc01.01.2022Platné
01/2022VZN č.1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2022VZN č. 1 2022 o určení výšky dotácieMŠŠKDŠJ18.02.2022Platné
2/2022VZN č. 2/2022 o udržiavaní čistoty v obci a ochrany verejnej zeleneVZN č.2- čistota obce a ochrana verejnej zelene22.04.2022Platné
3/2022VZN č. 3/2022 o čase predaja v obchodoch a čase prevádzky služieb na území obce Málinec VZN č.3- pravidlá času predaja22.04.2022Platné
4/2022VZN č. 4/2022 podrobnosti o organizovaní miestneho referendaVZN č.4 organizácia miestneho referenda22.04.2022Platné
5/2022VZN č. 5/2022, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu Obce Málinec2022__VZN 5202229.09.2022Platné
6/2022VZN č. 6/2022 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území obce MálinecVZN 06/202201.01.2023Platné
Dodatok č.3 k VZN č. 6/2010

/MŠ Málinec/
o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce MálinecMŠ - Dodatok 3 k VZN 6 201001.01.2023Platné
Dodatok č. 6 k VZN č. 6/2010

/ ZŠ Málinec /
o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce MálinecZŠ- Dodatku č.6 k VZN 6 201001.02.2023
1/2023určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľasje pôsobnosti obce Málinec na rok 2023VZN č. 1 2023 o určení výšky dotácieMŠŠKDŠJ12.05.2023Platné
Dodatok č. 7 k VZN č. 6
/ZŠ Málinec /
o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce MálinecZŠ- Dodatok č. 7 k VZN č. 601.05.2023Platné
Dodatok č.8 k VZN č. 6/2010 (ZŠ Málinec)o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce MálinecDodatok č.8 k VZN 6-201015.09.2023Platné
Dodatok č.4 k VZN č.6/2010 ( MŠ Málineco rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce MálinecDodatok MŠ č.4 k VZN 6-201015.11.2023Platné
2/2023o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území obce MálinecVZN č.2-2023 - daň z neznuteľností.._01.01.2024Platné
1/2024o poskytovaní sociálnej služby - prepravnej službyVZN 1-2024 prepravná služba10.05.2024Platné
Číslo VZNNázov VZNDokumentÚčinné od