PROJEKTY

Rok 2018

Rekonštrukcia zavlažovacieho systému

Projekt pod názvom: „Rekonštrukcia zavlažovacieho systému“

Miesto realizácie: Futbalový štadión Málinec

Projekt bol podporený Slovenským futbalovým zväzom v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok 2018 v rámci projektu podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry.

Poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu: 10 000,00 eur

Spolufinancovanie: 4 666,66 eur

Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Málinec

Projekt s názvom:

“ Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Málinec“

boli podporené formou dotácie zo štátneho rozpočtu SR z kapitoly Ministerstva vnútra SR

v rámci výzvy č. VII. Prezídia hasičského a záchranného zboru 2017.

Výška poskytnutej dotácie: 30 000,00 eur

Spolufinancovanie: 5%

Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK v obci Málinec

Projekt pod názvom “ Dokončenie rekonštrukcie miestnej komunikácie v MRK v obci Málinec“ 

bol podporený Ministerstvom vnútra SR v rámci výzvy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity – Dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity

formou dotácie vo výške 5000,00,-eur

Spolufinancovanie: 5%