PROJEKTY

Rok 2015

Modernizácia sústavy verejného osvetlenia

  • Názov projektu : Modernizácia sústavy verejného osvetlenia
  • Miesto realizácie projektu : Obec Málinec
  • Prijímateľ: Obec Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec
  • Začatie realizácie projketu: 12/2015
  • Skončenie realizácie projektu: 7/2016
  • Výška poskytnutého príspevku: 124 811,01 Eur

Stručný opis projektu:

Predmetom realizovaného projektu je komplexná modernizácia sústavy verejného osvetlenia v obci Málinec. Súčasný technický stav verejného osvetlenia v obci Málinec hodnotíme ako nevyhovujúci. Nefunkčné body osvetľovacej sústavy priamo znižujú bezpečnosť verejných priestranstiev, vysoká energetická náročnosť sústavy zase odčerpáva značné množstvo finančných prostriedkov z rozpočtu obce. Samostatným problémom zostáva aj negatívny dopad na životné prostredie, v dôsledku používania nevhodných technológii. Hlavnou aktivitou predkladaného projektu je Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia. Realizáciu uvedenej aktivity bude zabezpečovať vybraný dodávateľ, ktorý bude postupovať v súlade s predloženou technickou dokumentáciou. Predmetom realizácie uvedenej aktivity bude kompletná výmena svietidiel a svetelných zdrojov, výmena a nové prerozdelenie rozvádzačov verejného osvetlenia a ostané nevyhnutné práce potrebné pre zabezpečenie plnej funkčnosti a energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia. Významnou súčasťou projektu bude realizácia svetelno technických meraní po ukončení technickej realizácie projektu.

Riadiaci orgán – Ministerstvo hospodárstva SR

Operačný program – Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os – Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie – 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 „Investícia do Vašej budúcnosti“

Rekonštrukcia Materskej školy v Málinci 

Podarilo sa nám zrealizovať opravu MŠ v našej obci …