Úradná tabuľa

Zasadnutie OZ Málinec dňa 10.12.2021

                                                                                                        Všetkým poslancom OZ        Starosta obce Málinec Ing. Igor Lacko, Vás týmto pozýva na  zasadnutie obecného zastupiteľstva,  ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2021 / piatok / o 15.00 hod. v zasadačke obecného úradu s  nasledovným programom: Zahájenie Určenie overovateľov zápisnice Voľba návrhovej komisie Plnenie uznesení OZ Plán zasadnutí OZ na rok 2022 VZN č. 4/2021 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku ...

Zobraziť aktualitu »

VZN – NÁVRH

VZN-  Návrh  o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a o podmienkach  určovania a vyberania dane a poplatku na území obce Málinec  VZN – NÁVRH

Zobraziť aktualitu »

Dražba nehnuteľnosti

Nehnuteľnosť sa nachádza v obci Málinec, okres Poltár, katastrálne územie Málinec. Katastrálny odbor na LV č. 1795  –  BUDOVA  a  STAVBY  bývalých sklárni Málinec . Dražba nehnuteľnosti

Zobraziť aktualitu »