Úradná tabuľa

“Územný plán obce Málinec ” ROZSAH HODNOTENIA

Okresný úrad Poltár, odbor starostlivosti o životné prostredie vydal rozsah hodnotenia určený podľa §8 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.  o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre strategický dokument “Územný plán obce Málinec”.   Územný plán obce Málinec – rozsah hodnotenia

Zobraziť aktualitu »

Zvolanie zhromaždenia vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Ipeľský Potok

Ing. Ján Šuniar bytom Bratislava, Filip Gombala bytom Cinobaňa a Marek Gombala bytom Ožďany ako zástupcovia viac ako jednej tretiny vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do spoločného poľovného revíru Ipeľský Potok zvoláva  podľa § 5 ods. 3 zákona zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru dňa 14.9.2021 o 8.00 hod. v priestoroch notárskeho úradu :JUDr. Peter Šulai, Nové Zámky  Zvolanie ...

Zobraziť aktualitu »

Zhromaždenie vlastníkov poľovníkov pozemkov poľovného revíru Ipeľský Potok s ev. č. 16

Urbárska spoločnosť Ipeľ, pozemkové spoločenstvo  so sídlom  Lučenec  v zastúpení predsedom Sihelským Jaroslavom ,  Ján Kulich a Ing. Rudolf Michalovský ako vlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov  poľovných pozemkov v spoločnom revíri Ipeľský Potok zvolávajú Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Ipeľský Potok s evidenčným číslom 16, ktoré sa bude konať dňa 14.9.2021 o 10.00 hod. v hoteli CLAVIS, ...

Zobraziť aktualitu »

Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020 – Oznámenie o strategickom dokumente dotknutým obciam

Obstarávateľ strategického dokumentu,  BBSK Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení Ing. Arch. Hanou Kasovou, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o ŽP podľa § 5 zákona NRSR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente:  ” Územný plán Banskobystrického samosprávneho ...

Zobraziť aktualitu »

Voľba hlavného kontrolóra obce Málinec

Obec Málinec, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec.  Kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky sa nižšie uvedené.    Vyhlásenie voľby hl.kontrolóra

Zobraziť aktualitu »

Rozhodnutie

Okresný úrad Poltár povoľuje rozšírenie kanalizácie v časti Huta. ROZHODNUTIE

Zobraziť aktualitu »

Dotazník – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec

Vážení občania, obec Málinec pripravuje nový strategický dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec na roky 2022 – 2027. Je to dôležitý dokument, ktorý stanovuje víziu a rozvojové aktivity obce. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) je nevyhnutnou podmienkou pre získavanie dotácií zo štátneho rozpočtu  ako aj zo zdrojov Európskej Únie. Jeho vypracovanie zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva. Radi by ...

Zobraziť aktualitu »