Úradná tabuľa

Výberové konanie na jedno pracovné miesto KC

Poskytovateľ komunitného centra: Obec  Málinec, Námestie SNP 474/1, 985 26 Málinec  vyhlasuje výberové konanie na  jedno pracovné miesto odborného garanta KC;   Spôsob realizácie výberového konania: osobný pohovor Výberové konanie sa uskutoční dňa 17.6.2020 o 10: 00 hod. v priestoroch  zasadačky Obecného úradu Málinec.   Oznam_o_výberovom_konaní__jún2020

Zobraziť aktualitu »

Zriadenie infolinky v Banskej Bystrici

Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod. Telefónne čísla call centra: 0961 699 555 048/4306 555

Zobraziť aktualitu »

Prevádzkovanie pohrebísk

V zmysle VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Málinec – Prevádzkový poriadok pohrebiska – a prílohy č. 1/2019 k VZN č.2/2017 Vám oznamujeme, že na Obecnom úrade v Málinci sa uzatvárajú zmluvy na hrobové miesta za svojich zosnulých na cintoríne v dedine a v časti Huta. Prevádzkovanie pohrebísk – poplatky

Zobraziť aktualitu »

Nová obecná web stránka

Vitajte na novej obecnej web stránke obce Málinec … pracujeme na obsahu … Viac z technických údajov: Web stránka má responzívny dizajn (prispôsobuje sa mobilným zariadeniam), mobilné menu,  má ochranu SSL šifrovaním a informuje o používaní dočasných tzv. cookies súborov formou cookies panelu v jej spodnej časti. 

Zobraziť aktualitu »

Úroveň vytriedenia KO – rok 2019

                        Obec Málinec v zastúpení starostom obce Ing. Igorom Lackom oznamuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Málinec za rok 2019 nasledovne: pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady v zmysle Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 ...

Zobraziť aktualitu »