Úradná tabuľa

Zámer o prenájme obecného majetku

zámer o prenájme obec.majetku 4a zámer o prenájme obec.majetku 4b zámer o prenájme obec.majetku 4c zámer o prenájme obec.majetku 4d zámer o prenájme obec.majetku 4e zámer o prenájme obec.majetku 4f

Zobraziť aktualitu »

Návrh Dodatku č. 7 k VZN 6/2010

Návrh – Dodatku č.7 k VZN 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevkov a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

Zobraziť aktualitu »

Dotazníkový prieskum – Komunitný plán sociálnych služieb 2023-2028

Vážení občania, obec Málinec sa na Vás obracia v rámci prípravy Komunitného plánu sociálnych služieb na obdobie rokov 2023 – 2028 s prosbou o spoluprácu. Vyplnením dotazníka máte možnosť zapojiť sa do samotného procesu komunitného plánovania. S Vašou pomocou takto dokážeme účinnejšie zistiť nedostatky v doterajšom poskytovaní sociálnych služieb v našej obci. Dotazník je anonymný. Údaje z vyplnených dotazníkov budú ...

Zobraziť aktualitu »

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-odpadová

Vyhodnotenie dodržania štandardov kvality pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd za rok 2022 v zmysle vyhl. č. 276/2012 Z.z. pre verejnú kanalizáciu obce Málinec.  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví číslo transakcie: PTSR-CPERWH-21239 Dátum vytvorenia záznamu: 26.02.2023 Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-odpadová

Zobraziť aktualitu »