Daňová povinnosť !!!

Pripomíname všetkým občanom obce splnenie daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti, u ktorých v roku 2023 došlo ku zmene a to: 

  • ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane, tzn. ak daňovník nadobudol počas roku 2022 pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor
  • ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, tzn. ak daňovník počas roku 2023 napr. nehnuteľnosť predal, prestal prenajímať, užívať alebo spravovať jeho daňová povinnosť zanikla k 31.12.2023.

Na základe vyššie uvedených zmien je občan povinný podať do 31.januára 2024 správcovi dane daňové, alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Daňové priznania a oznámenia môžete podať na podateľni Obecného úradu v Málinci, alebo v kancelárii miestnych daní a poplatkov, v listinnej podobe poštou, alebo elektronicky vo vyššie uvedenom termíne.

Každý daňovník je povinný vykonať oznamovaciu povinnosť na predpísanom tlačive do jedného mesiaca:

  • Odo dňa vzniku daňovej/poplatkovej povinnosti
  • Odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik daňovej/poplatkovej povinnosti,

Tlačivá k daňovému priznaniu a rôznym oznámeniam nájdete od 02.01.2024 na našej internetovej stránke v sekcii TLAČIVÁ, alebo si ich môžete stiahnuť na stránke MFSR.sk,  prípadne prevziať osobne na Obecnom úrade v Málinci.

Úľava na poplatku za komunálny odpad  – na základe ŽIADOSTI a POTVRDENIA, ktoré treba odovzdať na obecnom úrade do 29. februára 2024.

    Po tomto termíne, obecný úrad nebude akceptovať žiadne doklady.

Daňové priznania a oznámenia môžete podať na podateľni Obecného úradu v Málinci, alebo v kancelárii miestnych daní a poplatkov do 31.01.2024.

PLATENIE: – po doručení rozhodnutia  Dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad do 45 dní od podpísania  doručenky!!!

V prípade neuhradenia  bude vyčíslený úrok z omeškania za každý deň omeškania platby.

Pripravila: Grulišová R.