Archív autora: spravca

Dotazníkový prieskum

Vážení občania. V súčasnosti prebieha proces vypracovania strednodobého hodnotenia stratégie CLLD MAS HORNOHHRAD, na základe ktorého budú stanovené ďalšie aktivity. Jedným z podkladov pre uskutočnenie strednodobého hodnotenia je dotazníkový prieskum. Preto Vás prosíme o jeho vyplnenie na nasledovnom odkaze:  DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM Ďakujeme za Váš čas.   

Zobraziť aktualitu »

Optická sieť

  V E R E J N Á    V Y H L Á Š K A   Ú Z E M N É    R O Z H O D N U T I E Transportná_optická_sieť_MA-NET 

Zobraziť aktualitu »

Obec Málinec – voľné pracovné miesto

Obec Málinec, zriaďovateľ Materskej školy v Málinci oznamuje, že v rámci projektu bude vytvorené jedno pracovné miesto na funkciu  ,, Pedagogický asistent “.   ped.asistent – oznam

Zobraziť aktualitu »

Donáška liekov

Obec  Málinec naďalej zabezpečuje  donášku liekov pre všetkých svojich občanov. Donášku liekov zabezpečuje pracovisko TSP na Školskej ulici v budove starej školy.  Občania, ktorí potrebujú využiť túto službu  môžu kontaktovať pani Bc. Janku Turicovú, ktorá zabezpečuje donášku liekov 1 x  týždenne a to vždy vo štvrtok. Donáška liekov je pre všetkých občanov nie len pre seniorov. Viac informácií Vám bude ...

Zobraziť aktualitu »

Do pozornosti !

  Matica slovenská zverejnila historický dokument o Andrejovi Sládkovičovi. Sládkovičov život, dielo a národné aktivity v prospech Slovákov i založenia Matice slovenskej predstavili matiční odborníci docent JÚLIUS  LOMENČÍK a docent Pavol Parenička zo Slovenského literárneho ústavu MS. https://matica.sk/matica-slovenska-zverejnila-historicky-dokument-o-andrejovi-sladkovicovi/ DO POZORNOSTI – A. Sladkovič

Zobraziť aktualitu »