Zberný dvor

PROJEKT ZD

Zberný dvor na BRKO – obec Málinec

Informácie o žiadosti o NFP.

Žiadateľ: Obec Málinec

Operačný program: OP Životné prostredie
Prioritná os: Prioritná os 4 – Odpadové hospodárstvo
Opatrenie: 4.1 Podpora aktivít oblasti separovaného zberu
Kód výzvy: OPZP-PO4-13-2 LSKxP
Celkové výdavky projektu: 313 950,11 €
Požadovaná výška NFP: 298 252,60 €
Spolufinancovanie obce: 15 697,51 €

Cieľom projektu je vybudovanie zberného miesta a zavedenie komplexného a efektívneho systému separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec. Realizáciou projektu sa
-vybuduje zberné miesto, kde budú dočasne uložené zložky BRO v rámci separovaného zberu v súlade s legislatívnymi požiadavkami
-zavedie komplexný systém separovaného zberu BRO v obci Málinec využívaním zakúpených technológii
-upravia zložky separovaného zberu BRO pred jeho zhodnotením v obci Málinec využívaním zakúpeného mulčovača

K naplneniu cieľa má dopomôcť zakúpenie mobilnej techniky(kolesový traktor s príslušenstvom, univerzálny nakladač) a zberných nádob na BRO.

Zberný dvor bude vybudovaný na pozemku za objektom bývalej sklárne. Na akciu je vypracovaná projektová dokumentácia, kladné stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a na stavbu je vydané právoplatné stavebné povolenie.

Obec Málinec prostredníctvom EU projekty s.r.o. Zvolenská Slatina podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec“ pre OP ŽP, ktorým je Ministerstvo Životného prostredia Slovenskej republiky.
Dňa 8.11.2013 bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 298 252,60€.

 

Viac informácii o kompostovaní a narábaní s odpadmi nájdete na www.kompost.sk alebo www.priateliazeme.sk