URSO- Potvrdenie o cene

Určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou:

Potvrdenie o cene