Prepravná služba

Obec Málinec v spolupráci s mestom Poltár začala poskytovať sociálnu službu, v zmysle VZN č.1/2024 :

PREPRAVNÁ SLUŽBA 

Prepravnú službu môžu využívať osoby:
• Fyzická osoba, ktorá je podľa komplexného posudku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny odkázaná na – individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom 
• Fyzická osoba, ktorá má vydaný preukaz ťažko zdravotne postihnutej osoby
• Starobný dôchodca, ktorý na základe potvrdenia od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom

Prepravná služba sa môže využiť na území mesta Poltár, Lučenec , Rimavská Sobota na :
• Prepravu do zdravotníckych zariadení a lekárovi
• Nákup liekov a zdravotníckych pomôcok

Požiadať o sociálnu službu môžete na pracovisku Terénnej sociálnej práce Málinec ( ďalej len „TSP“) nasledovne:

  • Žiadateľ o sociálnu službu je povinný predložiť vyplnenú žiadosť ( žiadosť je dostupná na pracovisku TSP)

          Preukáže sa dokladmi :

  • občiansky preukaz, 
  • rozhodnutie  alebo komplexný posudok  vydaný Úradom práce sociálnych vecí a rodiny, kde je žiadateľ odkázaný na  individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom ( ak bol žiadateľovi vydaný),
  • preukaz ZŤP ( ak bol žiadateľovi vydaný),
  • potvrdenie obvodného lekára o nepriaznivom zdravotnom stave ( tlačivo je dostupné na pracovisku TSP Málinec).

Prepravná služba je poskytovaná v pracovných dňoch od 07:00 hod do 15:00 hod. 

Prepravnú službu zabezpečuje mesto Poltár a to špeciálne upraveným vozidlom Citroën Jumper s kapacitou 7 miest – vhodné aj pre invalidný vozík.  Hydraulické zdvíhacie zariadenie umožňuje jednoduché nastupovanie a vystupovanie pre tých, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť. 

CENA : 0,40 eur / 1 km

Prepravnú službu odporúčame  objednať v predstihu, z dôvodu naplnenia termínov!

Upozornenie: Poskytovateľ ma právo neposkytnúť prepravnú službu, ak prijímateľ narúša priebeh prepravy nedodržiavaním zásad slušného správania sa a hrubo porušuje dobré mravy alebo ak nedodržiava základné zásady hygieny. Vodič ma právo odmietnuť prepravu prijímateľa, ktorý je pod vplyvom návykových látok a správa sa neprimerane a vulgárne.

Viac informácií o sociálnej službe a jej podmienkach, získate na pracovisku Terénnej sociálnej práce Málinec
kontakt: 0915 425 080, email:malinec.tsp@gmail.com

VZN č. 1/2024 o poskytovaní sociálnej služby – prepravnej  služby, o spôsobe poskytovania a výške úhrady za sociálnu službu – prepravnú službu