Kamerový systém

Vážení občania informujeme Vás, že vďaka finančnej podpore Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality bol znovu podporený projekt na rozšírenie kamerového systému  v obci Málinec.

Nové monitorované miesta: Zberný dvor -Stupník, Cintorín katolícky, Cintorín evanjelický, Maklúry a ihrisko – Huta, Zberné miesto odpadu – Huta, Požiarna zbrojnica, Detské ihrisko v ISC a KC, Námestie SNP.

Monitorované ďalej sú : Námestie SNP, Hlavná ulica, Zvonička, Zdravotné stredisko, Pošta, Zberný dvor pri ČOV, Areál Integrovaného sociálneho centra a Komunitného centra, Zadný vchod spoločenského domu, Štadión,  Potraviny Huta1, Potraviny Huta 2, MŠ 1, MŠ 2, .   Spolu 19 – kamier

Monitorovaný  priestor je označený! 

Veríme, že kamerový systém prispeje k bezpečnosti obce a prevencii protispoločenskej činnosti!

V prípade ak sa stane priestupková alebo trestná činnosť, vandalizmus, poškodzovanie majetku a pod.,  môžete sa obrátiť na OÚ Málinec, ktorý monitorovaný stav vyhodnotí v spolupráci s orgánmi činnými v trestnom konaní.