Zámery o predaji a prenájme obecného majetku

  • Vyhlásené OZ Málinec dňa 24.4.2024

Zámer o prevode pozemkov z vlastníctva obce Málinec z dôvodu hodného osobitného zreteľa – kupujúci CZ ECAV Málinec

 

  • Vyhlásené OZ Málinec dňa 13.11.2023

Zámer o priamom predaji obecného majetku

Cenové ponuky: Gonda  – Janšto  – Vargová  – Kamenský

Zámer o nájme časti pozemku z obecného majetku

Cenová ponuka: ŠvingálJurková

 

  • Vyhlásené OZ Málinec dňa 13.09.2023

Zámer o predaji z OZ 4-2023

Zámer o prenájme z OZ 4-2023