Informácia o schválení dokumentácie ochrany prírody RÚSES

Informácia určená širokej verejnosti o schválení dokumentácie ochrany prírody „Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Poltár“ a jej dostupnosti.

Informácia o schválení dokumentácie RÚSES