Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-odpadová

Vyhodnotenie dodržania štandardov kvality pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd za rok 2022 v zmysle vyhl. č. 276/2012 Z.z. pre verejnú kanalizáciu obce Málinec. 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

číslo transakcie: PTSR-CPERWH-21239

Dátum vytvorenia záznamu: 26.02.2023

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA-odpadová