NÁVRH – VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

Dodatok_3_k_VZN_6_2010