VZN – NÁVRH

VZN-  Návrh 

o dani z nehnuteľnosti, miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  a o podmienkach  určovania a vyberania dane a poplatku na území obce Málinec 

VZN – NÁVRH