Zhromaždenie vlastníkov poľovníkov pozemkov poľovného revíru Ipeľský Potok s ev. č. 16

Urbárska spoločnosť Ipeľ, pozemkové spoločenstvo  so sídlom  Lučenec  v zastúpení predsedom Sihelským Jaroslavom ,  Ján Kulich a Ing. Rudolf Michalovský ako vlastníci a oprávnení zástupcovia vlastníkov  poľovných pozemkov v spoločnom revíri Ipeľský Potok zvolávajú Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Ipeľský Potok s evidenčným číslom 16, ktoré sa bude konať dňa 14.9.2021 o 10.00 hod. v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, Lučenec ….

Zhromaždenie vlastníkov poľ.revírov