Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020 – Oznámenie o strategickom dokumente dotknutým obciam

Obstarávateľ strategického dokumentu,  BBSK Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení Ing. Arch. Hanou Kasovou, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o ŽP podľa § 5 zákona NRSR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente:  ” Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020 “.

ÚPN VÚC BBK – ZaD52020 Oznámenie o SD_p (1)

ÚPN BBSK-Sprievodná správa

ÚPN BBSK -Príloha_Záväzná_cast_pdf

ÚP BBSK-grafická časť