Monthly Archives: august 2021

Územný plán Banskobystrického samosprávneho kraja, Zmeny a doplnky č. 5/2020 – Oznámenie o strategickom dokumente dotknutým obciam

Obstarávateľ strategického dokumentu,  BBSK Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica v zastúpení Ing. Arch. Hanou Kasovou, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o ŽP podľa § 5 zákona NRSR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznámenie o strategickom dokumente:  ” Územný plán Banskobystrického samosprávneho ...

Zobraziť aktualitu »