Voľba hlavného kontrolóra obce Málinec

Obec Málinec, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec. 

Kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky sa nižšie uvedené. 

 

Vyhlásenie voľby hl.kontrolóra