Dotazník – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec

Vážení občania,

obec Málinec pripravuje nový strategický dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec na roky 2022 – 2027. Je to dôležitý dokument, ktorý stanovuje víziu a rozvojové aktivity obce. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) je nevyhnutnou podmienkou pre získavanie dotácií zo štátneho rozpočtu  ako aj zo zdrojov Európskej Únie. Jeho vypracovanie zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.

Radi by sme Vás oslovili na zapojenie sa do procesu prípravy formou dotazníkového prieskumu.  

Dotazníkový prieskum slúži na identifikovanie Vašich potrieb a požiadaviek pri ďalšom rozvoji obce Málinec. Je pre nás dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu obce a na jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR. Dotazník je anonymný.

Dotazník tu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3_bq4gMVSfaRo3VaLR_3IIaSch5PX1xP7ZNfB4WLwtMLeqg/viewform?usp=sf_link

 

Do prieskumu sa môžete zapojiť do 06.augusta 2021.Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu.