Monthly Archives: jún 2021

Pozvánka

Výbor Urbárskej lesnej spoločnosti IPEĽ ,pozýva  vlastníkov podielov na valné výročné zhromaždenie. Pozvánka

Zobraziť aktualitu »

Voľba hlavného kontrolóra obce Málinec

Obec Málinec, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Málinec.  Kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky sa nižšie uvedené.    Vyhlásenie voľby hl.kontrolóra

Zobraziť aktualitu »

Rozhodnutie

Okresný úrad Poltár povoľuje rozšírenie kanalizácie v časti Huta. ROZHODNUTIE

Zobraziť aktualitu »

Dotazník – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec

Vážení občania, obec Málinec pripravuje nový strategický dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec na roky 2022 – 2027. Je to dôležitý dokument, ktorý stanovuje víziu a rozvojové aktivity obce. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) je nevyhnutnou podmienkou pre získavanie dotácií zo štátneho rozpočtu  ako aj zo zdrojov Európskej Únie. Jeho vypracovanie zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva. Radi by ...

Zobraziť aktualitu »

LEKÁREŇ v Málinci je už otvorená

Vážení spoluobčania ! S radosťou Vám oznamujeme, že  miestna lekáreň CALENDULA je otvorená od  21.6.2021 /pondelok/. Otváracie hodiny máte aj vo všetkých vývesných tabuliach v obci. Lekáreň bude prevádzkovaná v spoločenskom dome na prízemí a to denne. Na Vašu návštevu sa teší Mgr. Zuzana Kurčíková       

Zobraziť aktualitu »

Urbárska lesná spoločnosť – POZVÁNKA

Urbárska lesná spoločnosť – pozemkové spoločenstvo Málinec,  pozýva  podielnikov na rokovanie riadneho zhromaždenia Urbárskej lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Málinec, ktoré sa uskutoční v piatok dňa 30.07.2021 v kinosále Spoločenského domu v Málinci so začiatkom – prezentáciou o 15:00 hodine a jednaním od 16:00 hodine. Priebeh zasadnutia sa bude riadiť opatreniami pre organizovanie hromadných podujatí platných v danom období v ...

Zobraziť aktualitu »

Voľné pracovné miesta v Základnej škole v Málinci

„Základná škola v Málinci v zmysle § 84 ods. (1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre nasledovné pracovné pozície pedagogických zamestnancov:   – učiteľ pre primárne vzdelávanie (ročníky 1.-4.); – učiteľ prírodovedných predmetov (2. stupeň); – asistent učiteľa.   Podrobnosti o voľných ...

Zobraziť aktualitu »