Nový strategický dokument

Vážení občania,

obec Málinec pripravuje nový strategický dokument – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Málinec na roky 2022 – 2027.

Je to dôležitý dokument, ktorý stanovuje víziu obce a rozvojové aktivity. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHRSR) je nevyhnutnou podmienkou pre získavanie dotácií zo štátneho rozpočtu  ako aj zo zdrojov Európskej Únie.

Jeho potrebu určuje Zákon č.539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územno-plánovacej dokumentácie obce.

Jeho vypracovanie zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.

V najbližšom čase by sme Vás radi oslovili na zapojenie sa do procesu prípravy formou dotazníkového prieskumu.