Z Á P I S do 1. ročníka ZŠ

 

Riaditeľstvo základnej školy oznamuje, 

že zápis do 1. ročníka sa koná prezenčne, bez účasti detí, v dňoch 15. a 16. 4. 2021 v čase od 13.00 do 17.00 hod.

vo vstupných priestoroch školy.

Zápis je možné po vzájomnej dohode vykonať aj v inom termíne, najneskôr však 30. apríla 2021.

Kvôli minimalizovaniu vzájomného kontaktu je vhodné, aby zákonní zástupcovia žiakov využili najmä elektronickú formu

prihlasovania a priniesli do školy v deň zápisu už vyplnené a obidvomi zákonnými zástupcami podpísané formuláre,

ktoré sú dostupné na webovej stránke školy.

 Rodičom budú podklady k zápisu doručené aj v listinnej podobe.

 Podrobnejšie pokyny ohľadom zápisu sú zverejnené na  webovej stránke školy.