Povinná propagácia

                                                       P r o j e k t :

                       „Výmena okien a dverí budovy školskej jedálne v obci Málinec“

                                                 „Realizované s finančnou podporou

Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

                                      program Podpora najmenej rozvinutých okresov“.

 

Povinná_propagácia