VZN o dani z nehnuteľnosti, komun. odpady, drobné stav. odpady …….. – NÁVRH

Všeobecné záväzné nariadenie –  NÁVRH

o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku na území obce Málinec

VZN – NÁVRH