Úroveň vytriedenia KO – rok 2019

                        Obec Málinec v zastúpení starostom obce Ing. Igorom Lackom oznamuje úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Málinec za rok 2019 nasledovne:

pre určenie úrovne vytriedenia komunálneho odpadu a platenia poplatku za komunálne odpady v zmysle Prílohy č. 1 Tabuľka č. 1 k Nariadeniu vlády SR č. 330/2018 Z. z. k zákonu č. 329/2018 Z.z o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 sa Obec Málinec zaraďuje do príslušnej sadzby za rok 2020, v zmysle výpočtu podľa Prílohy č. 2 k zákonu č. 329/2018 Z. z.,  za účelom platenia poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov:

 

Položka Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x (%) Sadzba za príslušný rok v eurách . t
2020
1 X ≤ 10 26
2 10 < x ≤ 20 24
3 20 < x ≤ 30 22
4 30 < x ≤ 40 13
5 40 < x ≤ 50 12
6 50 < x ≤ 60 11
7 x > 60 8

 

 

Výpočet vzorca:

 

                       100,86 t

ÚVko = ——————————–x 100%  = 30,07 % miera vytriedenia komunálneho odpadu

                     335,43t

 

 

 

V Málinci  dňa  25.2.2020

 

                                                                                                                Ing. Igor Lacko, starosta obce