Návrh - VZN č. 1/2020

Návrh - VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec na rok 2020 

http://www.malinec.sk/images/files/Návrh VZN 1 2020.pdf