Dodatok č.4 k VZN č.6/2010

o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

Obec Málinec po schválení na OZ dňa 15.8.2019    vydáva tento dodatok č. 4 k VZN č. 6/2010 o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec

Týmto sa mení článok 5 a bude znieť nasledovne:

Článok 5-   Školská jedáleň , výdajná školská jedáleň

1.Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza finančný príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií v súlade s finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančnýc pásiem.
2.Finančné pásma určuje rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kotegórií stravníkov a sú stanovené MInisterstvom školstva SR v troch pásmach. 
3.Príspevok na nákup potravín na jedlo pre jedno dieťa materskej školy vychádza z druhého pásma z finančných pásiem stanovených uvedeným ministerstvom:
desiata 0,36€
obed 0,85€
olovrant 0,24€
---------------------------
spolu: 1,45€

Dieťa v hmotnej núdzi: dotácia na stravu 1,20€  //rodič hradí 0,25€
Dieťa predškolák : dotácia 1,20€ // rodič hradí 0,25€

Každé dieťa materskej školy, okrem detí v hmotnej núdzi uhrádza aj režijné náklady vo výške  1,00€/mesiac. 

4.Príspevky na nákup potravín na jedno jedlo pre žiaka základnej školy  vychádzajú z druhého pásma z finančných pásiem stanovených uvedeným ministerstvom:
doplnkové jedlo (desiata) pre I. a II. stupeň ZŠ 0,53€ dotácia 0,00€ //rodič hradí 0,53€
        obed žiaka I. stupňa ZŠ 1,15€ dotácia 1,20€ //rodič hradí 0,00€
       obed žiaka II. stupňa ZŠ 1,23€ dotácia 1,20€ //rodič hradí 0,03€

Každý žiak základnej školy, okrem žiakov v hmotnej núdzi uhrádza aj režijné náklady vo výške 1,00€/mesiac.

5. Výroba jedál a nápojov pre dospelých a cudzích stravníkov vychádza z druhého pásma z finančných pásiem stanovených uvedeným ministerstvom:
a) obed pre zamestnancov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Málinec v sume 1,33€. Úhrada sa realizuje podľa zákonníka práce.
b) obed pre cudzích dospelých stravníkov 1,33€. Úhrada sa realizuje podľa Zákonníka práce.
Každý dospelý a cudzí stravník uhrádza aj réžijné náklady vo výške 1,09€ / deň.

6. Stravníci zariadenia školského stravovania sa prihlásia na stravovanie prostredníctvom prihlášky na stravu, ktorú odovzdajú vyplnenú vedúcej školskej jedálne.

7. Príspevok na stravovanie zákonný zástupca dieťaťa / žiaka uhradí formou preddavku mesiac vopred tak, aby bol pripísaný na účet školskej jedálne najneskôr do konca aktuálneho mesiaca. V prípade neuhradenia príspevku na stravovanie tak ako je uvedené vyššie si môže školská jedáleň vyhradiť právo začať poskytovať  dieťaťu/žiakovi stravu  až po piatich pracovných dňoch od jeho uhradenia. 

8. Na mesiac september sa uhrádza preddavok na stravu v mesiaci august tiež tak, aby bol na účet školskej jedálne pripísaný najneskôr do konca augusta. To neplatí pre dieťa/žiaka, ktoré školskú jedáleň v minulom školskom roku nenavštevovalo. Zákonný zástupca takéhoto dieťaťa/žiaka uhradí preddavok na mesiac september v tom istom mesiaci a dieťaťu/žiakovi sa strava začne poskytovať najneskôr deň po uhradení preddavku. Školská jedáleň si môže pred začatím poskytovania stravy takémuto dieťaťu/žiakovi vyžiadať fotokópiu dokladu o uhradení preddavku za mesiac september. 

9. Každému žiakovi bude na úhradu stravy vypísaná poštová poukážka. V poštovej poukážke je okrem preddavku na nasledujúci mesiac v poznámke uvedený aj preplatok/nedoplatok za celý predchádzajúci mesiac . Výpočet preplatku/nedoplatku je na poukážke zrozumiteľne rozpísaný (napr. počet dní × suma). Je na rozhodnutí zákonného zástupcu žiaka, či sumu na poštovej poukážke vyplatí poštovou poukážkou alebo prevodom na účet.

10. Dieťa/žiak, ktorý sa v školskej jedálni stravuje, obdrží najneskôr do 30. júna príslušného školského roka poštovú poukážku s výškou preddavku  na mesiac september nasledujúceho školského roka (spolu s preplatkom/nedoplatkom).  Ak sa žiak nebude v nasledujúcom školskom roku stravovať v školskej jedálni, prípadný preplatok /nedoplatok z mesiaca jún mu bude vyúčtovaný v mesiaci september.

11. Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi a dieťa predškolák alebo žiak základnej školy má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a v škole odoberie prihlásený obed. V prípade akejkoľvek neprítomnosti dieťaťa / žiaka na výchovno-vzdelávacom procese je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy.

12.. V prípade, že rodič neodhlási dieťa / žiaka zo stravy najneskôr do 8.00 hod. dňa, v ktorom bol na vyučovaní neprítomný, dotácia k stravovacím návykom sa neposkytuje a zákonný zástupca je povinný uhradiť príspevok na nákup potravín v plnej výške, tzn:
- pre dieťa materskej školy v HN a predškoláka 1,45€
- pre žiaka I. stupňa ZŠ 1,15€
- pre žiaka II. stupňa ZŠ 1,23€.


Záverečné ustanovenia: 

Ostatné body VZN zostávajú týmto dodatkom nezmenené. Zároveň sa týmto ruší dodatok č. 3 k VZN č. 6/2010


Dodatok č. 4 nadobúda účinnosť dňom schválenia na OZ v Málinci.

Ing. Igor Lacko, starosta obce Málinec

Návrh Dodatku č. 4 bol zverejnený : 31.7.2019
Dodatok č. 4 bol schválený:  15.8.2019