Dodatok č.4 k VZN č.6/2010

o rozhodovaní o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovacej pôsobnosti obce Málinec

 

Dodatok č.4 k VZN č.6/2010