Uznesenie č. 7/2019

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 21. novembra 2019

 

1.Berie na vedomie: 

   a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení

   b/ Návrh VZN č. 3/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a poplatku  za komunálne

       odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a poplatku

       na území obce Málinec

   c/ Informáciu starostu obce o možnosti riešenia zastavenia autobusu na Námestí SNP  smer Ipeľ

 

2. Schvaľuje:

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Bc. Jozef Starove

                                                 2. Ján Semerák       

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Jaroslava Kminiaková

                                                       členovia – Andrea Mužíková, Bc.Ivan Karlík

    c/ Mgr. Martu Čepkovú do RR Málinského hlásnika od 1.12.2019

    d/ Vnútorná smernica – cenník služieb za služby poskytované Obecným úradom v Málinci          

        od 1.1.2020

    e/ Príloha č. 1/2019  k VZN č. 2 /2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území Obce Málinec

    f/ Plnenie rozpočtu obce  k 30.9.2019

    g/ Prenájom nehnuteľnosti vo vlastníctve obce Málinec, podľa § 9a, ods.9, zákona č. 258/2009 Z.z.

       zapísanej na LV č. 742, č.p. 838/1 o výmere 20 m2 za účelom využitia na postavenie prenosnej,

       dočasnej garáži, vybranému záujemcovi, ktorým je Mgr. Ružena Grulišová nar. 3.11.1967,

       bytom Málinec, Salaš 491/16 na dobu určitú 10 rokov so začatím nájmu od 1.1.2020. Výška

       nájomného je stanovená na  0,30 €/m2/rok

   h/ Prenájom bytu č. 7 v bytovom dome Družstevná 515/21 pre Denisu Čunkovú od 1.12.2019    

 ch/ Prenájom bytu č. 4 v bytovom dome Mlynská 511/17 pre Bc. Máriu Urdovú od 1.12.2019       

    i/ Žiadosť o zníženie dotácie na činnosť Klubu dôchodcov o 270€ za podmienky, že suma bude

       použitá na nákup stoličiek pre Klub dôchodcov v Málinci

    j/ Žiadosť o zmenu účelu použitia dotácie pre TJ Jednota Málinec a to zníženie dotácie

        pre stolnotenisový oddiel o sumu 531,01 € a zároveň navýšenie dotácie na rok 2019 o sumu  

        531,01 € pre futbalový oddiel

  k/ Odkúpenie pozemkov od Martina Kancka nar. 27.9.1993, bytom Družstevná 455/5, 985 26

      Málinec, v k.ú. Málinec, evidovaných na LV č. 2798, ktoré boli zamerané GP č.j.46545077-

      13/2014, zo dňa 17.10.2014, zhotoviteľom GEOMET s.r.o. prevádzka Svätoplukova 2, 984 01

      Lučenec a to parc.č. 437/5 o výmere 199 m2, parc.č. 437/7  o výmere 652 m2 a parc.č. 437/8 o 

      výmere 75 m2 v sume 4,-- €/m2. Všetky náklady s odpredajom znáša kupujúci.

   l/ Ukončenie členstva v organizácii Region Neogradiensis, Novohradská 1, 984 01 Lučenec, od

      1.1.2020

 

3. Ukladá :

    a/ OcÚ, inkasovať poplatky v zmysle schválenej vnútornej smernice v bode 2/d tohto uznesenia

        Termín: od 1.1.2020

    b/ OcÚ, doplniť prílohu č.1 k VZN č. 2/2017, podľa bodu 2/e tohto uznesenia

        Termín: od 1.1.2020

     c/ OcÚ, zverejniť návrh VZN č. 3/2019 na webe obce, vývesnej tabuli podľa bodu 1/e tohto

        uznesenia

        Termín: november 2019

 

    d/ OcÚ, zabezpečiť prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 2/g tohto uznesenia

        Termín: január 2020

    e/ OcÚ, vypracovať nájomné zmluvy podľa bodov 2/h a 2/ch tohto uznesenia

        Termín: december 2019

    f/ OcÚ, zabezpečiť zníženie dotácie pre KD na činnosť podľa bodu 2/i tohto uznesenia

        Termín: december 2019

    g/ OcÚ, zabezpečiť poskytnutie dotácie podľa bodu 2/j tohto uznesenia

        Termín: december 2019

    h/ OcÚ, zabezpečiť odkúpenie pozemkov podľa bodu 2/k tohto uznesenia

        Termín: január 2020

   ch/ OcÚ, zabezpečiť posúdenie statiky mostu pri predajni Potravín na Lipovej ulici

         Termín: rok 2020

 

 

Starosta obce Málinec pozastavuje výkon uznesenia č.7/2019 zo dňa 21.11.2019 v bode 2/ch,           

 v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vzhľadom na to, že ho nepovažuje za primerané.

 

 

 

 

V Málinci, 26.11.2019

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Ing. Igor Lacko

                                                                                                                starosta obce