Uznesenie č. 6/2019

 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Málinci, konaného dňa 26. septembra 2019

 

 

1.Berie na vedomie: 

   a/ Informáciu starostu obce o plnení uznesení

   b/ Informáciu riaditeľky MŠ  J.Törökovej o pripravenosti MŠ na školský rok 2019/2020

   c/ Informáciu riaditeľa ZŠ Mgr. Ľ. Jablonského o pripravenosti ZŠ na školský rok 2019/2020

   d/ Informáciu o činnosti hlavného kontrolóra  J.Kančovej za I. polrok 2019

   e/ Žiadosť Anny Semerákovej o prístupovú cestu do časti Banské

 

2. Schvaľuje:

    a/ Overovateľov zápisnice:  1. Andrea Mužíková

                                                 2. Bc. Ivan Karlík        

    b/ Návrhovú komisiu v zložení: predseda-  Ján Kvasnica

                                                       členovia –  Ing. Dušan Michalove, Mgr. Peter Turic

    c/ Sobášiaceho na roky 2018-2022 Ing. Dušana Michalove

    d/ Zmenu účelu použitia RF na kapitálové výdavky nasledovne:

        - rekonštrukcia budovy knižnice – 6.747,71 €

        - rekonštrukcia budovy požiarnej zbrojnice – 2.500 €

        - rekonštrukcia chodníkov na Potočnej a priľahlých ulíc / Za lesami, Kinová / - 39.016,78 €

        - rekonštrukcia striech bytoviek Mlynská 510,511  - 14.952,29 €

    e/ Žiadosť OZ Málinec o zvýšenie dotácie o 106,28 € na nákup hojdačky

    f/ Rozpočtové opatrenie č. 3/2019 na aktualizáciu rozpočtu k 26.9.2019

    g/ Plnenie rozpočtu  k 30.6.2019

    h/ Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými

        odpadmi na území obce Málinec

  ch/ Smernica pre vykonanie inventarizácie

     i/ Žiadosť Bc. Márie Urdovej, bytom Urbárska 140/1, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov

     j/ Žiadosti Erika Oláha, bytom Družstevná 515/21, Málinec o zaradenie do poradovníka bytov

        vyššej kategórie

    k/ Žiadosti Dušana Farkaša, bytom Málinec o zaradenie do poradovníka bytov

    l/ Žiadosť Evy Balogovej, Beaty Starove, bytom Mlynská 510/15 a Eleny Gúgľavovej, bytom

       Mlynská 511/17 o výmenu termostatov na radiátory po skončení vykurovacej sezóny

  m/ Žiadosť Zuzany Obročníkovej o ukončenie nájmu na byt č. 4 v BD Mlynská 511/17 dohodou

       k 31.8.2019

   n/ Žiadosť o zníženie dotácie na činnosť DHZ o 1.500 € za podmienky, že suma bude použitá na

       vysprávky budovy PZ v Málinci v roku 2019

  o/ Vnútorný predpis, ktorým sa určujú podrobnosti podávania, preverovania a evidovania oznámení  

       podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.  

   p/ Zriadenie vecného bremena vo verejnom záujme a jeho obsahom je priznanie práva uloženia

      a údržby inžinierskych sietí – kanalizačného potrubia DN 300 stavba verejnej kanalizácie v obci

      Málinec a ochranné pásmo, v práve prístupu mechanizmami a pešo na uvedený pozemok za

      účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, odstraňovania porúch, kontroly stavby ako aj

      rekonštrukcie zariadení verejnej kanalizácie na pozemkoch fyzických a právnických osôb

      v rozsahu podľa geometrického plánu č. 46545077-80/2018 zo dňa 09.11.2018, zhotovený

      vyhotoviteľom GEOMET, s.r.o, prevádzka:Svätoplukova 2, 984 01  Lučenec, IČO: 46545077,

      Ing. Martinom Falťanom, autorizačne overený dňa 09.11.2018 a úradne overený Okresným

      úradom Poltár, katastrálny odbor dňa 20.11.2018 pod číslom 212/2018.

      Predmetom zmlúv o zriadení vecného bremena bude zriadenie bezodplatného alebo odplatného

      časovo neobmedzeného vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena

      / vlastníka stavby / z dôvodu, že na zaťažených nehnuteľnostiach sa nachádza stavba

      / kanalizačné potrubie / a bez vecného bremena nie je možné stavbu skolaudovať.

    r/ Výmenu rozvodu vody a komplexnú opravu kúpeľne v byte p. Petra Stašáka, Zdravotná 59/21

 

 

3. Volí:

    a/ Predsedu Komisie pre ochranu verejného záujmu: Mgr. Petra Turica od 1.10.2019

    b/ Ing. Dušana Michalove za člena Komisie pre občianske záležitosti od 1.10.2019

    c/ p. Andreu Mužíkovú za člena Kultúrno-športove komisie od 1.10.2019

 

 

4. Ruší:

     a/ Bod  2/h uznesenia č. 4/2019

     b/ Bod  3/p uznesenia č. 1/2019

 

5. Vyhlasuje:

     Zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Málinec, vedenej na LV č. 742, parc.č. 838/1- zastavané

     plochy a nádvoria o výmere 20 m2.

 

 

6. Ukladá:

     a/ OcÚ, zabezpečiť rozdelenie RF podľa bodu 2/d tohto uznesenia

         Termín: 09/2019

     b/ OcÚ, zabezpečiť zvýšenie dotácie podľa bodu 2/e tohto uznesenia

         Termín: 10/2019

     c/ OcÚ, zabezpečiť aktualizáciu rozpočtu podľa bodu 2/f tohto uznesenia

         Termín: 09/2019

     d/ OcÚ, zabezpečiť plnenie rozpočtu podľa bod 2/g tohto uznesenia

          Termín: 09/2019

     e/ OcÚ, zabezpečiť inventarizáciu majetku podľa bodu 2/ch tohto uznesenia

         Termín: rok 2019

     f/ OcÚ, zabezpečiť výmenu termostatov podľa bodu 2/l tohto uznesenia

         Termín:

    g/ OcÚ, zabezpečiť ukončenie nájmu podľa bodu 2/m tohto uznesenia

        Termín: k 31.8.2019

    h/ OcÚ, zabezpečiť zníženie dotácie DHZ na činnosť podľa bodu 2/n tohto uznesenia

        Termín: 09/2019

  ch/ OcÚ, vyhlásiť zámer na prenájom nehnuteľnosti podľa bodu 5 tohto uznesenia

        Termín: 09/2019

     i/ OcÚ, riadiť sa vnútorným predpisom podľa bodu 2/o tohto uznesenia

        Termín: trvalý

     j/ OcÚ, zriadiť vecné bremeno podľa bodu 2/p tohto uznesenia

        Termín: rok 2019

    k/ OcÚ, doplniť do Ústrednej inventarizačnej komisie hlavného kontrolóra obce p. Janu Kančovú

        Termín: 09/2019

    l/ Stavebnej komisii urobiť obhliadku prístupovej cesty v časti Banské

        Termín: rok 2019

   m/ OcÚ, zabezpečiť výmenu rozvodu vody a komplexnú opravu kúpeľne v byte p. Petra Stašáka,

        podľa bodu 2/r tohto uznesenia

        Termín: rok 2020

    n/ OcÚ, zistiť možnosti pre umiestnenie fitnes pre ženy

        Termín: do najbližšieho OZ

 

 

    V Málinci, 30.9.2019

 

 

 

                                                                                                   Ing. Igor Lacko

                                                                                                     starosta obce